Institute of Automatic Control Łódź, November 22-24, 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

LIST OF PAPERS XI SCIENTIFIC CONFERENCE
Control in power electronics and electric drives "SENE 2013"

ISBN: 978-83-7283-573-4

(titles and abstracts come from material provided by the authors)


 1.   Jacek Kabziński   

  Adaptacyjne sterowanie nadążnego układu napędowego z wykorzystaniem wielomianowej aproksymacji krzywej Stribeck’a

  Adaptive Servo Control with Polynomial Approximation of Stribeck Curve

 2.   Tomasz Pajchrowski   

  Adaptacyjny i odporny regulator neuronowy w dwupętlowej strukturze MFC dla napędu o zmiennych parametrach

  Adaptive and robust neural controller in two-loop structure of MFC for the drive with variable parameters

 3.   Piotr Pura, Grzegorz Iwański   

  Algorytm bezpośredniej regulacji mocy z ograniczeniami na mocy i prądzie maszyny dwustronnie zasilanej pracującej na sieć asymetryczną

  Direct Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Connected to the Unbalanced Grid with Stator Power and Current Limitations

 4.   Bogdan Broel–Plater   

  Algorytm precyzyjnego sterowania powolnym ruchem cyfrowego serwonapędu z luzem

  An algorithm for precise slow motion control of the digital servo drive with backlash

 5.   Andrzej Radecki, Piotr Chudzik   

  Algorytm sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego minimalizujący przesyłowe straty mocy uwzględniający stany pracy sieci trakcyjnej

  Control algorithm of traction vehicle ultracapacitor storage to minimize power losses in various power grid operation conditions

 6.   Zbigniew Krzemiński, Daniel Wachowiak   

  Analiza działania rozszerzonego obserwatora prędkości w szerokim zakresie zmian prędkości maszyny indukcyjnej

  Analysis of extended speed observer of induction motor in wide speed range

 7.   Leszek Pawlaczyk   

  Analiza energetyczna układów sterowania nieliniowego prądem wyjściowym falowników w układach napędowych z silnikiem indukcyjnym

  Energy analysis of nonlinear control systems of output current inverter in electric drive systems with induction machines

 8.   Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jan Szlaski   

  Analiza kompatybilności elektromagnetycznej systemu transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną (PLC)

  Electromagnetic compatibility assessment of Power Line Communication System (PLC).

 9.   Piotr Derugo, Mateusz Dybkowski   

  Analiza pracy adaptacyjnego bezczujnikowego napędu indukcyjnego

  Adaptive sensorless induction motor drive system analysis

 10.   Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak   

  Aplikacja przekształtnika matrycowego do sterowania przepływem energii

  Application of matrix converter to control of the energy flow

 11.   Piotr Chudzik, Andrzej Dębowski, Daniel Lewandowski, Przemysław Łukasiak, Rafał Nowak, Andrzej Radecki   

  Badania eksperymentalne laboratoryjnego grupowego napędu trakcyjnego.

  Test results of experimental research of laboratory group traction drive

 12.   Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Robert Wysocki, Kamil Kozdrój, Roman Barlik   

  Budowa i badania wielomodułowego przekształtnika DC/DC

  Construction and investigation of multi-modular DC/DC bi-directional interface

 13.   Przemysław Łukasiak   

  Całkowy regulator prądu stojana silnika asynchronicznego

  Integral controller of stator current of asynchronous motor drive

 14.   Piotr Sobański, Teresa Orłowska-Kowalska   

  Diagnostyka awarii falownika napięcia w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z estymatorem prędkości typu MRASCC

  A voltage inverter faults diagnosis in the sensorless induction motor drive with a stator-current based speed estimator MRASCC

 15.   Tadeusz Białoń, Arkadiusz Lewicki, Marian Pasko, Roman Niestrój   

  Dwie metody doboru wzmocnień obserwatora PI strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego

  Two methods for gains selection of the PI observer of induction motor magnetic fluxes

 16.   Tomasz Gajowik, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-Rafał   

  Dwukierunkowy przekształtnik DC-DC w topologii trójfazowego podwójnego mostka aktywnego

  Bi-directional DC-DC converter in three-phase Dual Active Bridge Topology

 17.   Michał Gwóźdź   

  Efektywność poprawy jakości prądu sieci za pomocą 3-fazowego filtru aktywnego opartego na przekształtniku wielokanałowym

  Effectiveness of improvement of grid current quality with three-phase active filter based on multi-channel converter

 18.   Ihor Shchur, Andrzej Rusek, Yurii Biletskyi   

  Energetycznie kształtowana optymalizacja obciążenia PMSG w autonomicznej elektrowni wiatrowej jako sterowanym układzie Hamiltona

  Energy-shaping optimal load control of PMSG in a stand-alone wind turbine as a port-controlled Hamiltonian system

 19.   Przemysław Łukasiak, Marcin Kaczmarski, Daniel Lewandowski, Patrycjusz Antoniewicz, Dariusz Świerczyński   

  ENVILINE ERS Trakcyjny System Rekuperacji Energii

  ENVILINE Energy Recuperation System for Traction

 20.   Artur Cichowski, Piotr Banach, Wojciech Śleszyński   

  Formowanie napięć wyjściowych trójfazowego przekształtnika sieciowego

  Shaping of the output voltages of the three-phase grid-connected inverter

 21.   Stefan Brock   

  Hybrydowy, P–PI – ślizgowy regulator położenia i prędkości dla napędu o zmiennej bezwładności

  Hybrid P–PI sliding mode position and speed controller for variable inertia drive

 22.   Krystian Erwiński, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, Andrzej Wawrzak, Kazimierz Karwowski   

  Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym

  FPGA implementation of 3D-SVM modulator for a 3-level sinusoidal output voltage inverter

 23.   Remigiusz Olesiński   

  Klasyfikacja obszaru sterowania na potrzeby układu automatyki przemysłowej

  The classification of the control system for industrial automation

 24.   Przemysław Mosiołek   

  Koncepcja sterowania adaptacyjnego silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

  Adaptive control of PMSM motor with any distribution of the flux

 25.   Piotr Legutko   

  Metoda optymalizacji parametrów falownika klasy E

  Optimization of class E inverter parameters

 26.   Zbigniew Kaczmarczyk   

  Model i metoda projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF

  Model and design method of high-frequency Class EF inverter

 27.   Marcin Kamiński, Teresa Orłowska-Kowalska   

  Model radialnej sieci neuronowej zastosowany w regulacji prędkości napędu elektrycznego z połączeniem sprężystym

  Application of Radial Basis Function Neural Network in speed control of the drive with elastic connection

 28.   Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak   

  Modelowanie i podstawowe właściwości transformatora hybrydowego z niesynchronizowanym obciążeniem aktywnym

  Modelling and basic properties of threephase hybrid transformer with unsynchronized active load

 29.   Paweł Bułkowski, Tadeusz Citko   

  Mostkowy prostownik rezonansowy klasy E zasilany z falownika napięcia

  Class E rectifier bridge supplied by series resonant converter

 30.   Bogdan Fabiański, Dariusz Janiszewski, Krzysztof Nowopolski, Krzysztof Siembab, Bartłomiej Wicher, Krzysztof Zawirski   

  Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej

  Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear

 31.   Marcin Morawiec   

  Obserwator typu M prędkości kątowej wirnika maszyny asynchronicznej z estymacją rezystancji stojana i wirnika

  The M-type observer backstepping of induction machines with stator and rotor resistance estimation

 32.   Zbigniew Krzemiński   

  Obserwatory prędkości dla bezczujnikowego sterowania maszynami prądu przemiennego

  Speed observers for sensorless control of AC machines.

 33.   Konrad Urbański   

  Odtwarzanie prędkości PMSM z wykorzystaniem obserwatora siły elektromotorycznej

  Speed estimation of the PMSM using back EMF observer

 34.   Marcin Kamiński   

  Odtwarzanie zmiennych stanu układu dwumasowego za pomocą obserwatora Luenbergera współpracującego z modelem neuronowym

  Estimation of state variables in two-mass system using Luenberger observer cooperating with neural model

 35.   Michał Jeleń, Grzegorz Jarek, Kazimierz Gierlotka   

  Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchronicznej dwustronnie zasilanej

  Optimization of Reactive Power Flow in Doubly Fed Induction Machine

 36.   Wojciech Jarzyna, Paweł Szcześniak   

  Praca generatorów elektrowni wiatrowych podczas zapadów napięcia

  Operation of Wind Power Plants at Voltage Sags

 37.   Krzysztof Kolano   

  Praca nadążnego układu napędowego drzwi kabinowych z silnikiem PMSM

  The Performance of a lift car door drive system with two PMSM motors

 38.   Rafał Grodzki   

  Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

  A new predictive control for a DC/AC converter-fed Permanent Magnet Synchronous Machine

 39.   Wojciech Śleszynski   

  Przegląd metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy

  Overview of methods for condition monitoring of the power transistors

 40.   Adam Kawa, Adam Penczek, Stanisław Piróg   

  Przetwornica DC-DC typu boost-flyback pracująca jako stopień wejściowy dla jednofazowego falownika sieciowego małej mocy

  High step-up DC-DC boost-flyback converter for single phase grid microinverter

 41.   Daniel Lewandowski, Piotr Lipnicki   

  Stabilizacja przekształtnika trakcyjnego z wykorzystaniem sterowania predykcyjnego

  Stabilization of the traction inverter with predictive control

 42.   Piotr Chudzik, Andrzej Dębowski, Tomasz Kolasa, Daniel Lewandowski, Grzegorz Lisowski, Przemysław Łukasiak, Rafał Nowak   

  Stanowisko badawcze do modelowania pracy napędu trakcyjnego w stanach wywołanych nagłą zmianą prędkości kątowej kół pojazdu.

  The laboratory test stand for modeling the train drive in the states caused by the sudden change of the angular velocity of wheels

 43.   Marcin Jastrzębski   

  Sterowanie adaptacyjne silnikiem liniowym z neuronowym kompensatorem tarcia strojonym on-line

  Adaptive control of linear motor with online learning of neural friction compensator

 44.   Marcin Kasprzak   

  Sterowanie falownika klasy DE metodą PWM-FM

  PWM-FM control of Class DE inverter

 45.   Arkadiusz Lewicki   

  Sterowanie napięciami na kondensatorach falownika kaskadowego

  DC-link voltage control in Cascaded H-Bridge converter

 46.   Bartłomiej Ufnalski, Lech M. Grzesiak   

  Sterowanie powtarzalne napięciem wyjściowym falownika przy użyciu bezpośredniego regulatora rojowego

  A plug-in direct particle swarm repetitive controller for a single-phase inverter

 47.   Andrzej Mondzik   

  Superkondensatorowy magazyn energii elektrycznej

  The Supercapacitor Energy Storage System

 48.   Grzegorz Jarek, Michał Jeleń, Kazimierz Gierlotka   

  Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego

  Simulation System of the Wind Turbine Based on a DC Motor

 49.   Piotr Sobański   

  Szybka metoda diagnostyki uszkodzenia falownika napięcia w układzie bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego

  A fast fault diagnostic method for a voltage inverter in the direct field oriented controlled induction motor drive

 50.   Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz Tarchała   

  Ślizgowe sterowanie prędkością silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu zmiennej w czasie prostej przełączającej

  Sliding mode control of the induction motor speed with a time-varying switching line

 51.   Robert Piwowarczyk, Krzysztof Krykowski, Janusz Hetmańczyk   

  Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego

  Current ripples in BLDC motor supply

 52.   Piotr Chudzik, Andrzej Dębowski, Tomasz Kolasa, Daniel Lewandowski, Przemysław Łukasiak, Rafał Nowak   

  Trakcyjny napęd grupowy zasilany z falownika, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń

  Traction group drive fed by an inverter with reduced switching frequency

 53.   Jacek Rąbkowski   

  Tranzystory SiC MOSFET – możliwości i wyzwania

  SiC power MOSFETs – possibilities and challenges

 54.   Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak   

  Trójfazowy mostkowy falownik napięcia o regulowanym napięciu obwodu pośredniczącego

  3-phase bridge voltage source inverter with DC voltage control

 55.   Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak, Andrzej Wawrzak, Kazimierz Karwowski, Krystian Erwiński   

  Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC

  Laboratory setup of the drive with PMSM controlled by continuous voltage shaping NPC type 3-level voltage inverter

 56.   Marcin Baszyński   

  Układ sterowania wirującym magazynem energii

  Control system of the flywheel

 57.   Mateusz Dybkowski   

  Układ wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym odporny na uszkodzenia czujnika prędkości kątowej

  Speed sensor fault tolerant induction motor drive system

 58.   Krzysztof Sozański   

  Wieloszybkościowy trójfazowy równoległy kompensator przełączający

  Multirate Three-Phase Shunt Switching Compensator

 59.   Tomasz Pajchrowski, Krzysztof Zawirski   

  Właściwości adaptacyjnego regulatora neuronowego dla napędu o zmiennych parametrach z silnikiem PMSM

  Properties of adaptive neural controller for the drive with variable parameters of the PMSM motor

 60.   Piotr J. Serkies   

  Wpływ funkcji celu regulatora predykcyjnego na właściwości dynamiczne napędu dwumasowego

  Influence of the objective function predictive controller for dynamic properties of drive with elastic coupling

 61.   Marcin Skóra   

  Wpływ uszkodzeń falownika na trajektorie dwusilnikowego pojazdu mobilnego z silnikami PM BLDC

  An influence of inverter faults on trajectories of mobile vehicle with two PM BLDC motors

 62.   Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Katarzyna Cieniak, Zbigniew Sadowski   

  Wpływ zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych

  Influence of conducted EMI generated by power electronic interfaces on data transmission reliability

 63.   Janusz Hetmańczyk, Tomasz Stenzel, Maciej Sajkowski, Krzysztof Krykowski   

  Wybrane aspekty modelowania siłownika liniowego zrealizowanego na bazie silnika PM BLDC

  Selected aspects of modeling of a linear actuator realized on the basis of PMBLDC motor

 64.   Dariusz Janiszewski   

  Wykorzystanie teorii filtru cząsteczkowego do estymacji stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych

  Particle Filter Approach for Permanent Magnet Synchronous Motor State Estimation

 65.   Robert Stala   

  Wysokosprawny obwód balansujący w jednofazowym trójpoziomowym falowniku dwugałęziowym z diodami poziomującymi

  High-efficiency balancing circuit in the single-phase three-level two-leg diode-clamped inverter

 66.   Piotr Chudzik, Andrzej Radecki, Rafał Nowak   

  Wyznaczanie parametrów modelu zastępczego sieci trakcyjnej niezbędnych do minimalizacji strat przesyłowych

  Traction power grid model parameters calculation for transmission power losses minimizing

 67.   Kamil Możdżyński, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Krzysztof Rafał   

  Zastosowania układu całkującego drugiego rzędu w cyfrowych systemach sterowania urządzeń energoelektronicznych

  Application of Second Order Generalized Integrator in digital control systems for power electronic converters

 68.   Piotr Derugo, Mateusz Dybkowski, Krzysztof Szabat   

  Zastosowanie adaptacyjnego regulatora rozmytego z warstwami Petriego do sterowania prędkością silnika elektrycznego

  Application of the adaptive fuzzy controller with Petri layers in the speed control structure of electrical drive

 69.   Paweł Szczepankowski   

  Zastosowanie funkcji kształtu w sterowaniu przekształtnikami matrycowymi w warunkach asymetrii napięć zasilających

  Direct matrix converter control based on the triangular shape function of finite element under input voltage source unbalance condition

 70.   Krzysztof Dróżdż, Krzysztof Szabat   

  Zastosowanie rozmytego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu dwumasowego

  Application of a fuzzy Kalman filter in adaptive control structure of two-mass drive system

 71.   Marcin Chojnacki, Konrad Przygoda, Tomasz Poźniak, Andrzej Napieralski   

  Zautomatyzowany system chłodzenia modułu sterującego piezoelementami w akceleratorze XFEL

  Automatic cooling system for piezo control module in XFEL accelerator

 72.   Michał Krystkowiak   

  Zmodyfikowana struktura szerokopasmowego energoelektronicznego sterowanego źródła prądowego z modulatorem prądu

  Modified structure of wideband power electronics controlled current source with current modulator

 73.      

Updated: 3.04.2022