Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Tutoriale

Zapraszamy do udziału w mini-kursach poświęconych aktualnym problemom i technologiom napędu i energoelektroniki, prowadzonym przez uznanych specjalistów i praktyków. Kursu są adresowane do uczestników konferencji SENE’23 oraz do wszystkich zainteresowanych osób – studentów, doktorantów, inżynierów-praktyków, niekoniecznie uczestniczących w konferencji. Uczestnicy kursu otrzymają stosowny certyfikat potwierdzający udział i zdobyta wiedzę. Dla uczestników konferencji SENE’23 udział w kursach jest bezpłatny, dla pozostałych osób wiąże się z opłatą. Komitet organizacyjny chętnie pomoże w ewentualnej rezerwacji noclegu z wtorku na środę 21/22 listopada. którego nie obejmuje opłata konferencyjna.

Ze względów organizacyjnych konieczna jest wcześniejsza, wiążąca rejestracja uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapewniamy uczestnictwo zgodnie z kolejnością zgłoszeń.


Planowane kursy:


ŚRODA, 22.11.2023, 9:30-11:00 (opłata dla osób nie uczestniczących w SENE’23: 200 PLN)

„SiC MOSFET - sterowanie, charakteryzacja, zastosowania" - Jacek Rąbkowski (Politechnika Warszawska), Dawid Zięba (Politechnika Warszawska/Medcom) .

Technologia tranzystorów SiC MOSFET przestała być technologiczną nowinką i na stałe weszła do rozwiązań większości krajowych i zagranicznych firm produkujących urządzenia energoelektroniczne. Jednak nadal elementy te są obiektem badań naukowych w wielu ośrodkach, w tym na Politechnice Warszawskiej czy firmie Medcom, skąd wywodzą się prelegenci. Okazuje się, że nadal trwa dyskusja na temat problemów związanych z warstwą tlenku pod elektrodą bramki, a więc stabilnością parametrów w czasie i zachowaniem się tranzystorów w stanach awaryjnych. Nieoczywisty jest też model tranzystora gdy uwzględni się zagadnienie pułapek ładunku w tymże tlenku, z pewnością podważa pewne założenia słuszne dla tranzystorów krzemowych. Niełatwo jest także poprawnie zmierzyć to, co dzieje się w trakcie procesów łączeniowych. Wreszcie, pojawiają się nowe generacje przyrządów o odmiennych właściwościach.

Autorzy kursu proponują przegląd dostępnych na rynku struktur tranzystorów SiC MOSFET, w tym elementów dyskretnych i modułów mocy, oraz omówienie najczęściej stosowanych metod sterowania i zabezpieczeń (45 min). Ponadto, planowane jest omówienie technik pomiarowych, które stosuje się przy charakteryzacji szybkich przyrządów mocy, włączając w to metody pomiaru i estymacji strat mocy generowanych w elementach (45 min.). W ramach podsumowania przedstawione zostaną wybrane zastosowania tranzystorów SiC MOSFET, w tym wdrożone urządzenia w firmie Medcom, ze szczególnym wskazaniem na korzyści płynące z zastosowania nowej technologii w energoelektronice (45 min.). (informacje i zapisy)


ŚRODA, 22.11.2023, 11:30-13:00 (opłata dla osób nie uczestniczących w SENE’23: 200 PLN)

„Magazyny energii w sieciach energetycznych i trakcyjnych" - Szymon Piasecki (Politechnika Warszawska/Apator) i Radosław Sobieski (Markel) .

Zmiany zachodzące w systemie energetycznym, związane z rozwojem lokalnych źródeł rozproszonych opartych głównie o energię odnawialną oraz dążeniem do lokalnego bilansowania systemu energetycznego są tak dynamiczne i szerokie, że nazywa się je transformacją systemu energetycznego. Stymulowane przez wiele czynników natury ekonomicznej, politycznej, ekologicznej czy też technologicznej dzieją się bardzo dynamicznie, a tempo obserwowanych zmian przyspiesza. Magazyny energii to jedne z podstawowych urządzeń umożliwiających transformację systemu energetycznego i dalszy, stabilny rozwój źródeł rozproszonych, nazywane też filarem transformacji. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest efektywniejsze i stabilniejsze wykorzystanie energii dostępnej ze źródeł odnawialnych oraz rozwój metod lokalnego bilansowania energii elektrycznej. Mogą pełnić także ważną funkcję związaną ze stabilizacją i poprawą parametrów sieci elektroenergetycznej, dla której dużym wyzwaniem są rozproszone źródła energii. Magazyny energii to złożone urządzenia. Pod pojęciem magazyn energii rozumiana jest nie tylko bateria elektrochemiczna, ale cały łańcuch wartości obejmujący wytworzenie produktu, jego instalację w miejscu docelowej pracy, bezpieczne użytkowanie i serwisowanie, zapewnienie wymaganych funkcjonalności i parametrów oraz demontaż i utylizację po zakończeniu okresu eksploatacji.

Podczas naszego kursu przedstawimy aspekty techniczne oraz prawne instalacji magazynowania energii. Omówimy różne technologie zasobników, ich cechy charakterystyczne oraz potencjalne aplikacje. Zwrócimy uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz możliwe rozwiązania techniczne. W końcu podamy przykłady instalacji w sieci elektroenergetycznej i systemach trakcyjnych oraz ich wpływ na systemy zasilające. (informacje i zapisy)Strona zaktualizowana: 20.11.2023