Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Sesje specjalnePobierz ulotkę

1. "Perspektywy rozwoju energoelektroniki i napędu elektrycznego. O czym będzie się mówić na SENE za 6-10 lat?"

zorganizowana przez Komitet Naukowy SENE’23

Kiedy planujemy nasze przyszłe prace, to wszyscy zastanawiamy się jak ukształtują się trendy rozwojowe interesującego nas obszaru badań. Jakie będą przyszłe potrzeby zastosowań, jakie możliwości sprzętowe, jakie „mody naukowe”? Rzadko o tym rozmawiamy, a byłoby warto z okazji 30-lecia SENE podzielić się opiniami w tym zakresie. Komitet naukowy poprosił o przygotowanie ilustrowanych tekstem i obrazem, wiodących głosów w dyskusji wyróżniających się naukowców z pokolenia, które bez wątpienia będzie aktywne za 10 lat. Proponujemy, by wiodącymi, ale nie jedynymi, tematami w dyskusji były:

 • Sztuczna inteligencja w diagnostyce, projektowaniu i sterowaniu.
 • Nowe materiały w energoelektronice i konstrukcji maszyn elektrycznych.
 • Przyszłość elektromobilności.
 • Nowe, inteligentne urządzenia energoelektroniczne.
 • Społeczne oczekiwania wobec systemów przetwarzania energii.
 • Finansowanie i kształcenie w obszarze energoelektroniki i napędu.
 • Rola i konkurencyjność firm spin-off.

Koordynacji wystąpień podjął się Pan Profesor Krzysztof Szabat.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się opiniami na temat perspektyw i kierunków rozwoju energoelektroniki i napędu elektrycznego do nadsyłania materiałów w formie Komunikatu o ostatnich osiągnieciach naukowych i prosimy o spontaniczny udział w dyskusji. Przewidujemy redakcję nadesłanych materiałów pod wspólnym autorstwem i ich publikację.
Pobierz ulotkę

2. "Zastosowania matematycznej teorii sterowania nieliniowego"

zorganizowana przez prof. Jacka Kabzińskiego (jacek.kabzinski@p.lodz.pl) i prof. Witolda Respondka (witold.respondek.1@p.lodz.pl)

Ostatnie lata przyniosły intensywny rozwój matematycznej teorii sterowania nieliniowego, w głównej mierze (choć nie wyłącznie) w zakresie

 • geometrycznych metod statycznej i dynamicznej linearyzacji nieliniowych układów dynamicznych,
 • metod projektowania nieliniowych i adaptacyjnych układów sterowania opartych na teorii stabilności Lapunowa (rekurencyjne metody projektowania regulatorów (backstepping), nieliniowe podążanie za modelem, sterowanie adaptacyjne),
 • sterowania ślizgowego,
 • sterowania bazującego na teorii układów pasywnych,
 • nieliniowego sterowania typu MPC,
 • sterowania wykorzystującego nieliniowe modelowanie rozmyte i neuronowe,
 • obserwatorów nieliniowych
 • sterowania optymalnego i z gwarantowanym wskaźnikiem jakości.

Każda z tych metod jest obwarowana swoistymi założeniami i ograniczeniami, które nie zawsze są spełnione w rzeczywistych obiektach i układach sterowania. Tym niemniej, praktyczne zastosowania teorii sterowania nieliniowego są coraz powszechniejsze i dotyczą różnorodnych obszarów techniki.

Sesja jest poświęcona prezentacji zastosowań matematycznej teorii sterowania nieliniowego, przede wszystkim (choć nie wyłącznie) w:

 • napędzie elektrycznym,
 • sterowaniu ruchem,
 • robotyce,
 • układach sterowania w pojazdach,
 • sterowaniu układami przetwarzania energii, przekształtnikami energoelektronicznymi,
 • automatyce procesowej i przemysłowej.

Zapraszamy do prezentacji udanych aplikacji metod sterowania nieliniowego oraz do przedstawienia prac krytycznie oceniających wpływ czynników występujących w rzeczywistych układach regulacji na możliwość zastosowań teorii sterowania nieliniowego w praktyce.

Zaproszenie do udziału w sesji kierujemy do stałych uczestników konferencji SENE, specjalistów w zakresie napędu elektrycznego, energoelektroniki i układów przetwarzania energii, a także do badaczy zajmujących się teorią sterowania nieliniowego, którzy zechcieliby spojrzeć na osiągnięcia tej teorii przez pryzmat zastosowań.

Prosimy o nadsyłanie prac zgodnie z ogólnymi zasadami konferencji SENE. Konferencja nie wymaga przekazania praw autorskich. Organizatorzy sesji dołożą starań by zaproponować publikację rozszerzonych referatów w wiodących czasopismach naukowych z obszaru teorii i zastosowań sterowania nieliniowego.

Witold Respondek uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1981 roku. Pracował na Politechnice Warszawskiej i w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2022 był profesorem matematyki stosowanej na Normandie University, INSA de Rouen, Francja, a od 2022 jest profesorem w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej. Obszary jego zainteresowań naukowych to metody geometryczne w teorii układów i sterowania oraz metody geometryczne w równaniach różniczkowych. Jego prace naukowe były poświęcone problemom linearyzacji nieliniowych układów sterowania, nieliniowych obserwatorów, klasyfikacji układów sterowania i dystrybucji wektorowych, dynamicznemu sprzężeniu zwrotnemu, zastosowaniom sprzężenia zwrotnego o dużym wzmocnieniu do układów nieliniowych oraz układom niezmienniczym na stożkach. Ostatnio zajmuje się układami sterowania dla złożonych obiektów mechanicznych oraz płaskością i jej zastosowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem układów z więzami nieholonomicznymi oraz zagadnieniami geometrii sterowania optymalnego. Był współ-edytorem SIAM Journal on Control and Optimization, Applicationes Mathematicae, Central European Journal of Mathematics, Journal of Geometric Mechanics oraz Archives of Control Sciences.

Jacek Kabziński został powołany na stanowisko profesora w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej w 1995 roku i obecnie jest kierownikiem Zakładu Teorii Sterowania. Był członkiem komitetów wielu międzynarodowych konferencji oraz redaktorem i recenzentem wielu czasopism naukowych, w tym IEEE Transactions, ISA Transactions i Mathematical Reviews. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego i członkiem IEEE w randze senior member. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Oddziału IEEE Control Systems Society. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują teorię nieliniowego sterowania adaptacyjnego i odpornego, a także metody sztucznej inteligencji stosowane do modelowania, sterowania i inteligentnych obliczeń. Interesuje się przemysłowymi zastosowaniami tych metod, głównie w mechanice i elektrotechnice, ze szczególnym uwzględnieniem sterownia napędami elektrycznymi.
Pobierz ulotkę

3. "30 lat konferencji SENE – rozwój polskich szkół naukowych w obszarze energoelektroniki i napędu elektrycznego"

zorganizowana przez Komitet Naukowy SENE’23

Niektóre ośrodki/zespoły naukowe uczestniczą w pracach SENE od samego początku. Rozwijały się razem z SENE i ciągle utrzymują status wiodących, najliczniejszych i najaktywniej działających w obszarze energoelektroniki i napędu elektrycznego, w pełni zasługując na miano szkól naukowych.

Przypomnijmy sobie najważniejsze dokonania poszczególnych ośrodków lub zespołów naukowych integrujących badaczy wokół wspólnej tematyki. Przywołajmy nazwiska osób, które za tymi osiągnieciami stały i ich kariery naukowe, najważniejsze publikacje, patenty i wdrożenia, przełomowe projekty badawcze, dowody wpływu na otoczenie przemysłowe, rozwój kadry akademickiej i osiągnięcia dydaktyczne, ale także zdjęcia i opowieści o pionierach tego obszaru badań. Organizatorzy nie narzucają formy i schematu treści wystąpień. Można w nich ująć wszystko, co uważacie Państwo za ważne. Celem sesji nie jest porównywanie poszczególnych ośrodków, a zainteresowanie słuchaczy dynamiczną historią ich rozwoju.

Chęć wystąpienia potwierdzili dotychczas:

 • Pan Profesor Roman Barlik,
 • Pani Profesor Teresa Orłowska-Kowalska,
 • Pan Profesor Stanisław Piróg,
 • Pan Profesor Robert Stalla,
 • Pan Profesor Zbigniew Kaczmarczyk
 • Pan Profesor Krzysztof Zawirski,
 • Pan Profesor Andrzej Sikorski,
 • Pan Profesor Wojciech Jarzyna.

Lista pozostaje otwarta. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się informacjami, opiniami, komentarzami dotyczącymi rozwoju polskich szkół naukowych w obszarze energoelektroniki i napędu elektrycznego do zgłaszania i nadsyłania swoich wystąpień w sesji. Przewidujemy redakcję nadesłanych materiałów pod wspólnym autorstwem i ich publikację jako świadectwo pewnego etapu rozwoju nauki.
Pobierz ulotkę

4. "Innowacyjne metody i narzędzia w kształceniu w zakresie energoelektroniki i napędu elektrycznego na potrzeby przemysłu zaawansowanych technologii" - sesja specjalna dydaktyczna

zorganizowana przez dr hab. inż. Mariusza Stępnia – Politechnika Śląska

Sesja specjalna jest poświęcona aspektom dydaktycznym w obszarze energoelektroniki i napędu elektrycznego. W wielu uczelniach w Polsce i na świecie rozwijane są nowe metody, sposoby i narzędzia kształcenia. Spośród metod dydaktycznych najczęściej stosowane i doskonalone to tutoring i coaching, kształcenie PBL, inicjatywy kół studenckich, w szczególności interdyscyplinarnych, kształcenie międzynarodowe, w tym w ramach programów Erasmus+, NAWA, DAAD i innych oraz kształcenie w formie intensywnych kursów i szkół, które wymagają nowych innowacyjnych programów kształcenia. Nowe narzędzia dydaktyczne, to w szczególności nowa baza laboratoryjna, w tym dostosowana do kształcenia zdalnego, kształcenie oparte na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, digitalizacja narzędzi i materiałów dydaktycznych, w tym narzędzi do edukacji nieformalnej oraz inne przedsięwzięcia wspomagające warsztat nauczyciela akademickiego.

Zapraszamy do prezentacji nowych metod i narzędzi dydaktycznych wspomagających skuteczne kształcenie współczesnego inżyniera na rynek przemysłu nowych technologii na wszystkich stopniach edukacji – od studiów I stopnia, przez magisterskie, aż po kształcenie doktorantów. W ramach sesji prezentowane mogą być również inne, niewymienione powyżej aspekty dydaktyczno-edukacyjne nawiązujące do tematyki konferencji, w szczególności takie, które wskazują na powiązanie badań i dydaktyki oraz wpływają na promocję i jakość kształcenia. Prosimy o nasyłanie referatów zgodnie z ogólnymi zasadami SENE, w obu przyjętych kategoriach (Referaty i Komunikaty o ostatnich osiągnieciach naukowych).

Organizator i Komitet naukowy dołożą starań w celu wydania po-konferencyjnych artykułów w jednym z czasopism naukowych, w sekcji specjalnej poświęconej dydaktyce.

Prof. Mariusz Stępień związany jest z Politechniką Śląską od 1994 roku.. W 2006 został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a w 2019 na stanowisku profesora uczelni. Prowadzi badania w zakresie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, przekształcania wysokoczęstotliwościowego, modelowania właściwości elementów indukcyjnych oraz procesów zgrzewania rezystancyjnego. Uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów badawczych, w tym 3 jako kierownik. Istotnym obszarem jego działalności jest realizacja międzynarodowych projektów dydaktycznych partnerstwa strategicznego Erasmus+, w ramach których rozwijane są różne inicjatywy dydaktyczne oraz opracowywane są innowacyjne narzędzia dydaktyczne. Jest członkiem SEP, członkiem Senior Member IEEE oraz członkiem PEMC Council.Strona zaktualizowana: 13.05.2023