Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Lista referatów XIV Konferencji Naukowej
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2019"

(tytuły i streszczenia pochodzą z materiałów dostarczonych przez autorów)


 1.   Jacek Kabziński, Przemysław Mosiołek   

  Adaptacyjne sterowanie ruchem napędu w obecności sztywnych ograniczeń, wykorzystujące nieliniowe przekształcenie zmiennych stanu

  Adaptive control of motion with hard constraints, based on nonlinear state transformation

 2.   Rafał Szczepański, Lech M. Grzesiak, Tomasz Tarczewski   

  Adaptacyjny regulator prędkości ze sprzężeniem od wektora zmiennych stanu zastosowany w napędzie z silnikiem PMSM

  PMSM drive with adaptive state feedback speed controller

 3.   Przemysław Trochimiuk   

  Aktywna metoda kontroli rozkładu napięć na szeregowo połączonych tranzystorach SiC MOSFET w łączniku 3,3 kV

  Active voltage balancing of series connected SiC MOSFETs in 3,3 kV power switch

 4.   Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański   

  Analiza porównawcza falownikowych napędów pompy hydraulicznej w układzie sterowania objętościowego

  Comparative analysis of hydraulic pump inverter drives in a volumetric control system

 5.   Mariusz Stępień, Zygmunt Mikno, Bogusław Grzesik   

  Analiza wpływu elementów toru zasilania zgrzewarki rezystancyjnej na parametry procesu zgrzewania

  Analysis of influence of components in supplying path of resistance welding machine on parameters of welding process

 6.   Tomasz Pajchrowski, Adrian Wójcik   

  Analiza wpływu struktury regulatorów liniowych na poziom nierównomierności prędkości silnika PMSM

  Analysis of influence of linear regulators' structure on level of speed unevenness of PMSM direct drive

 7.   Mateusz Dybkowski, Szymon Antoni Bednarz   

  Analiza wpływu zwarć zwojowych uzwojenia stojana silnika indukcyjnego na właściwości napędu bezczujnikowego

  Stator winding inter-turn short circuit impact on performance of a sensorless induction motor drive

 8.   Robert Stala, Andrzej Mondzik, Adam Penczek, Zbigniew Waradzyn, Aleksander Skała   

  Autonomiczny przekształtnik DC-DC o przełączanych kondensatorach z podwójnym układem ""bootsrapowym"" w obwodzie bramkowym""

  Practical implementation of FPGA-based digital control, self- supply and bootstrap-based gate-driver system for a switched- capacitor DC-DC converter

 9.   Tomasz Tarczewski, Łukasz Niewiara, Lech Grzesiak   

  Autostrojenie bazującego na sprzężeniu od wektora stanu regulatora położenia dla serwonapędu PMSM – analiza efektywności

  Auto-tuning of state feedback position controller for PMSM servo-drive – the efficiency analysis

 10.   Zbigniew Kaczmarczyk, Michał Zellner   

  Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej z prawie niezmiennym napięciem wyjściowym przy zmiennym obciążeniu

  Wireless power transfer with almost constant output voltage at variable load

 11.   Maciej Skowron, Marcin Wolkiewicz, Grzegorz Tarchała   

  Diagnostyka uszkodzeń stojana silnika indukcyjnego pracującego w polowo-zorientowanej strukturze sterowania przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych

  Stator winding fault diagnosis of induction motor operating under the field-oriented control with usage of convolutional neural networks

 12.   Grzegorz Tarchała, Marcin Wolkiewicz, Mateusz Krzysztofiak   

  Diagnostyka zwarć zwojowych uzwojenia stojana silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu zmodyfikowanej transformaty Parka

  Diagnosis of short-circuits in induction motor stator winding using a modified Park transformation

 13.   Piotr Kołodziejek, Daniel Wachowiak   

  Diagnozowanie układów napędowych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem modelu uszkodzenia

  Model-based real-time fault diagnosis of electric drive

 14.   Michał Adamczyk, Teresa Orłowska-Kowalska   

  Eksperymentalna weryfikacja polowo-zorientowanego sterowania indukcyjnym układem napędowym bez pomiaru prądów fazowych

  Experimental verification of field-oriented control of the induction motor drive system without measuring phase currents

 15.   Michał Gwóźdź   

  Energoelektroniczne programowalne źródło napięcia z modułami GaN w stopniu mocy

  Power Electronics Programmable Voltage Source with GaN Modules in Power Stage

 16.   Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański   

  Identyfikacja parametryczna modelu matematycznego silnika BLDC

  Parametric identification of the BLDC motor mathematical model

 17.   Marcin Jastrzębski, Jacek Kabziński   

  Modelowanie strumienia silnika z magnesami trwałymi z zastosowaniem sieci neuronowej o losowych parametrach

  Approximation of permanent magnet motor flux distribution by neural networks with parameters generated on random

 18.   Damian Wroński, Grzegorz Granosik   

  Modularny system napędowy dla silników bezszczotkowych z interfejsem użytkownika opartym na rozwiązaniach Open Source

  Modular drive system for brushless motors with user interface based on Open Source solutions

 19.   Marcin Paprocki, Lech M. Grzesiak, Krystian Erwiński   

  Moduł komunikacyjny magistrali EtherCAT przeznaczony dla napędów elektrycznych

  EtherCAT communication module dedicated for electrical drives

 20.   Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk   

  Nowe transformacje zmiennych w układach sterowania trójfazowym sieciowym przekształtnikiem energoelektronicznym w warunkach asymetrii napięcia sieciowego

  New transformations of variables in control methods of three-phase grid power converters during grid voltage asymmetry

 21.   Waseem El Sayed, Hermes Loschi, Lok Choon Long, Piotr Leżyński, Robert Smoleński   

  Ocena wpływu zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne na komunikację PLC

  Performance Evaluation of the Effect of Power Converters Modulation on Power line Communication

 22.   Maciej Chojowski, Stanisław Piróg, Marcin Baszyński   

  Pojemności pasożytnicze w układach energoelektronicznych

  Parasitic capacities in power electronics systems

 23.   Krzysztof Przybyła, Marcin Kasprzak   

  Porównanie falowników klasy DE z pasma 13,56 MHz zbudowanych na tranzystorach SiC MOSFET i GaN FET

  Comparison of 13.56 MHz band class DE inverters built with SiC MOSFET and GaN FET transistors

 24.   Ryszard Strzelecki, Paweł Szczepankowski, Krzysztof J. Szwarc, Natalia F. Strzelecka, Pavel Zolov   

  Potencjał aplikacyjny i możliwości regulacyjne wielopulsowych falowników napięcia (MP-VSI) z dławikami sprzężonymi

  Application potential and control possibilities of multi-pulse voltage source inverters (MP-VSI) with coupled reactors

 25.   Roberto Eduardo Quintal-Palomo   

  Praca generatora PMSG sterowanego metodą wektorową podczas procesu rozmagnesowania wirnika

  Operation of a PMSG with vector control during the process of rotor demagnetizatio

 26.   Krzysztof Dmitruk   

  Predykcyjna metoda sterowania przekształtnikiem AC/DC z filtrem LCL wykorzystująca modulator SVM

  Operation of a PMSG with vector control during the process of rotor demagnetization

 27.   Piotr Falkowski   

  Predykcyjne sterowanie przekształtnika AC/DC z filtrem LCL oraz dodatkowym sprzężeniem zwrotnym

  Model Predictive Control of AC/DC converter with LCL Filter and Additional Feedback)

 28.   Piotr Banach, Paweł Milewski   

  Projektowanie i badania wysokosprawnej ładowarki dwukierunkowej z tranzystorami z węglika krzemu (SiC)

  Design and testing of a high efficient bidirectional charger with silicon carbide (SiC) transistors

 29.   Michał Harasimczuk   

  Przegląd nieizolowanych przekształtników podwyższających napięcie z dławikami sprzężonymi

  Overview of non-isolated boost converters with coupled inductors

 30.   Hermes Loschi, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Waseem El Sayed, Choon Long Lok    

  Przegląd perspektywiczny strategii sterowania przekształtników: Zagadnienia EMC

  EMC Issues: Prospective Review on the Switch Control Strategies for Converters

 31.   Zbigniew Krzemiński   

  Przekształtniki tranzystorowe działające w trybie prądu trójkątnego

  Design and testing of a high efficient bidirectional charger with silicon carbide (SiC) transistors

 32.   Arkadiusz Lewicki, Janusz Szewczyk, Zbigniew Krzemiński, Marcin Morawiec   

  Redukcja liczby przełączeń tranzystorów w falowniku kaskadowym z wektorową modulacją szerokości impulsów

  Reduction in the number of transistor switching in a cascade inverter with Space Vector Pulse Width Modulation

 33.   Piotr Woźniak   

  Redukcja wymiarów przestrzeni kryteriów w polioptymalizacji generatora z magnesami trwałymi

  Multiobjective Design of Permanent Magnet Generator with Dimensionality Reduction in Criteria Space

 34.   Andrzej Mondzik, Robert Stala, Adam Penczek, Zbigniew Waradzyn, Aleksander Skała, Stanisław Piróg, Jacek Leszczyński, Dominik Gryboś, Roman Rygał, Rafał Sosiński   

  Rezonansowy przekształtnik dla układu bezstykowego przekazu energii elektrycznej z transformatorem powietrznym. Badania eksperymentalne układu o mocy 1 kW

  Resonant converter with an air-core transformer for contactless transfer of electrical energy. Experimental investigations of a 1 kW system

 35.   Marcin Morawiec, Paweł Kroplewski   

  Sposób odtwarzania prędkości kątowej wirnika w adaptacyjnym obserwatorze maszyny indukcyjnej klatkowej

  The method of reproducing the angular velocity of the rotor in an adaptive observer of a squirrel cage induction machine

 36.   Krystian Erwiński, Andrzej Wawrzak, Marcin Paprocki, Lech M. Grzesiak,    

  Stanowisko badawcze układów sterowania wieloosiowego napędami liniowymi poprzez magistralę EtherCAT

  Laboratory stand for researching control systems with linear servo drives controlled over EtherCAT fieldbus

 37.   Filip Wilczyński, Marcin Morawiec   

  Sterowanie maszyną pięciofazową zasilaną z falownika prądu z wykorzystaniem zmiennych multiskalarnych

  Multiscalar control of five-phase induction machine supplied by a current source inverter

 38.   Krzysztof Cyprian Nowaszewski, Andrzej Sikorski   

  Sterowanie predykcyjne prądem trójfazowego przekształtnika matrycowego z dwukierunkowymi łącznikami GaN HEMT

  Predictive current control of the three-phase matrix converter with GaN HEMT bidirectional switches)

 39.   Marek Adamowicz, Janusz Szewczyk, Paweł Stec, Zbigniew Krzemiński   

  Sterowanie stopniem wejściowym izolowanego wielopoziomowego przekształtnika kaskadowego DC-AC w napędzie EZT zasilanym z sieci trakcyjnej 3kV

  Control of the input stage of the isolated multi-level DC-AC cascaded converter in the EMU drive fed from a 3kV catenary

 40.   Krzysztof Krykowski, Janusz Hetmańczyk, Zbigniew Gałuszkiewicz, Patryk Gałuszkiewicz   

  Straty tarcia o powietrze w silniku PM BLDC z wirnikiem zewnętrznym

  Air friction losses in the PM BLDC motor with external rotor

 41.   Zbigniew Lisik, Ewa Raj, Tomasz Widerski   

  Super-efektywne mikrokanałowe cieczowe systemy chłodzenia dla energoelektroniki

  Super-efficient microchannel liquid cooling systems for power electronics

 42.   Karol Tatar, Piotr Chudzik, Piotr Leśniewski   

  Synteza regulatorów ślizgowych dla obniżającego napięcie przetwornika DC-DC ze słabo tłumionym wejściowym filtrem LC

  Sliding mode control of DC-DC buck converter with low damped input LC filter

 43.   Piotr Serkies, Karol Wróbel, Krzysztof Szabat   

  Śledzenie sygnałów referencyjnych przez bezpośredni predykcyjny regulator prędkości napędu indukcyjnego

  Tracking of reference signals by direct predictive speed controller of induction drive

 44.   Dawid Zięba, Jacek Rąbkowski   

  Trójpoziomowy przekształtnik podwyższający napięcie z obwodem quasi-impedancyjnym i tranzystorami GaN HEMT

  Three-level DC-DC Boost Converter with quasi-Z source network and GaN HEMTs

 45.   Rafał Zawiślak   

  Weryfikacja wrażliwości obserwatora zredukowanego z kompensacją nieliniowości na niedokładną identyfikację parametrów silnika

  Verification of reduced observer with non-linearity compensation sensitivity for inaccurate identification of drive parameters

 46.   Marek Adamowicz, Janusz Szewczyk, Jędrzej Pietryka, Sebastian Giziewski, Patryk Kruk, Zbigniew Krzemiński   

  Wielopoziomowy przekształtnik trakcyjny SiC z izolacją od sieci 3kV DC realizowaną za pomocą transformatorów 30kHz do napędów EZT

  Multilevel traction converter with SiC transistors and isolation from 3kV DC network realized with 30kHz transformers for EMU drives

 47.   Mariusz Świderski, Michał Gwóźdź   

  Wpływ efektu zacienienia na pracę elektrowni solarnej z systemem rozproszonych paneli fotowoltaicznych

  Influence of shading effect on operation of solar plant with system of distributed PV panels

 48.   Piotr Grzejszczak, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Roman Barlik   

  Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości

  The impact of snubber circuits on switching energy losses in high frequency converters

 49.   Agata Bielecka, Daniel Wojciechowski   

  Wpływ uwarunkowań rzeczywistych na pracę równoległego filtru aktywnego sterowanego ze sprzężeniem od prądu zasilającego

  The impact of real determinants on closed loop control of shunt active power filter

 50.   Andrzej Dębowski, Paweł Stankiewicz, Marek Marczak   

  Wpływ warunków eksploatacji autobusu elektrycznego na efektywność energetyczną jego napędu

  The influence of an electric bus operating conditions on the energetic efficiency of its drive

 51.   Łukasz Ciepliński, Michał Gwóźdź, Michał Krystkowiak   

  Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym

  Power supply with tunable induction filter

 52.   Paweł Ewert, Michał Jaworski   

  Zastosowanie analizy bispectrum do wykrywania niewyważenia wirnika silnika indukcyjnego

  Use of the bispectrum analysis to detect the induction motor rotor unbalance

 53.   Szymon Antoni Bednarz   

  Zastosowanie estymatora typu PQ-MRAS do estymacji rezystancji stojana i wirnika silnika indukcyjnego

  Application of the PQ-MRAS type estimator to calculation of stator and rotor resistances of an induction motor

 54.   Maciej Skowron   

  Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych do diagnostyki elektrycznych uszkodzeń silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu sygnału strumienia poosiowego

  Electrical fault diagnosis of the induction motor using convolutional neural networks and axial flux

 55.   Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak   

  Zastosowanie rozszerzonego filtru Kalmana do estymacji okresowego zakłócenia w napędzie z silnikiem PMSM

  Application of extended Kalman filter for estimation of periodic disturbance in PMSM drive

 56.   Przemysław Siwek, Tomasz Pajchrowski   

  Zastosowanie Uczenia ze Wzmocnieniem do adaptacyjnego sterowania napędem elektrycznym o zmiennych parametrach

  Application of the Reinforcement Learning method for adaptive electric drive control with variable parameters

Strona zaktualizowana: 3.04.2022