Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl


LISTA REFERATÓW X KONFERENCJI NAUKOWEJ
STEROWANIE W ENERGOELEKTRONICE I NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM "SENE 2011"

ISBN: 978-83-7283-439-3

(tytuły i streszczenia pochodzą z materiałów dostarczonych przez autorów)


 1. Jacek Kabziński    

  Adaptacyjne sterowanie manipulatorem z ograniczeniem momentu

  Adaptive control of manipulator with saturated torque

 2. Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński    

  Analiza falownikowego napędu pompy hydraulicznej w układzie sterowania objętościowego

  Analysis of inverter-fed drive of hydraulic pump in volumetric control system

 3. Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz Tarchała    

  Analiza porównawcza wybranych struktur estymacji prędkości i strumienia wirnika silnika indukcyjnego w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej

  Comparative analysis of the chosen speed and flux estimators of the induction motor in the wide reference speed changes

 4. Igor Korotyeyev, mgr Beata Zięba    

  Analiza trójfazowego matrycowo-reaktancyjnego przekształtnika prądu przemiennego z dwoma pulsacjami sygnału sterującego

  Analysis of three - phases matrix reactance frequency converter with two pulsations control signal

 5. Marcin Kamiński, Mateusz Dybkowski    

  Analiza układu bezczujnikowego wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC z neuronowym mechanizmem wyznaczania prędkości kątowej

  Analysis of the sensorless vector control of induction motor with MRASCC estimator and neural model applied for speed calculation

 6. Piotr Serkies    

  Analiza wybranych struktur sterowania pozycją napędów z połączeniem sprężystym

  Analysis of selected structures of position control drives with elastic coupling

 7. Andrzej Ruszewski, Andrzej Sobolewski    

  Badania porównawcze układów regulacji z regulatorami niecałkowitego rzędu

  Comparative studies of control systems with fractional controllers

 8. Dariusz Sobczyński, Małgorzata Łatka, Wiesława Malska    

  Badania układu napędowego z wysokoobrotowym trójfazowym silnikiem indukcyjnym

  Investigation of high-speed three phase induction motor drive

 9. Kamil Kiraga, Elżbieta Szychta    

  Badanie wybranych własności elektrycznych i magnetycznych szyny kolejowej

  Research of selected electric and magnetic properties of railway rail

 10. Marcin Morawiec    

  Bezczujnikowe sterowanie maszyną z magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

  Sensorless control of permanent magnet synchronous motor supplied by current source inverter

 11. Konrad Urbański    

  Bezczujnikowe sterowanie napędem z SSMT wyposażonym w histerezowy regulator prądu

  Sensorless control of the PMSM drive equipped with a hysteresis band current controller

 12. Piotr Dobroń, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

  Bezczujnikowy układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o polu osiowym

  Sensorless control of PMSMAF using back to back converter

 13. Piotr Kołodziejek    

  Bezinwazyjna metoda diagnozowania uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przekształtnika

  Noninvasive rotor fault diagnosis method for an inverter fed squirrel cage induction motor drive

 14. Michał Jeleń, Grzegorz Jarek, Kazimierz Gierlotka    

  Bezpośrednie sterowanie momentu z wymuszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej

  Direct Torque Control Based Forced Dynamics Control of the Induction Motor and Doubly Fed Induction Machine

 15. Wojciech Wojtkowski    

  Cyfrowe metody generacji sygnałów PWM

  Digital methods of PWM signal generation

 16. Robert Wierzbicki, Czesław Tadeusz Kowalski    

  Diagnostyka uszkodzeń stojana i wirnika silnika indukcyjnego pracującego w zamkniętej wektorowej strukturze sterowania prędkością

  Stator and Rotor Faults Detection in Direct Field Oriented Closed Loop Induction Motor Drive

 17. Krzysztof Tomczuk, Piotr Mazurek, Marcin Parchomiuk    

  Elektroniczny statecznik do lamp metalohalogenkowych z zastosowanie diod z węglika krzemu

  Electronic ballast for halide lamps with silicone carbon (SiC) diodes

 18. Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska    

  Estymacja prędkości i wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w bezczujnikowym układzie napędowym

  Speed and chosen motor parameters estimation for the sensorless induction motor drive system

 19. Marcin Kasprzak    

  Falownik klasy DE 13,56 MHz/450 W – wpływ nieliniowej pojemności wyjściowej tranzystora Mosfet na sterowanie metodą AM

  13.56 MHz/450 W Class DE Inverter - Influence of Nonlinear Mosfet Output Capacitance on AM Modulation

 20. Zbigniew Krzemiński    

  Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniem obserwatorów prędkości

  Identification of parameters of induction machine with application of speed observers

 21. Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński    

  Identyfikacja parametryczna modeli matematycznych silników ze wzbudzeniem od magnesów trwałych

  Parametric identification of PM motor mathematical models

 22. Grzegorz Tadra    

  Implementacja kaskadowego matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości o modulacji wektorowej

  Implementation of the Cascade Matrix Reactance Frequency Converter using Space Vector Modulation method

 23. Grzegorz Tarchała    

  Kaskadowe struktury sterowania ślizgowego w zastosowaniu do napędów z silnikami indukcyjnymi

  Cascade sliding-mode control of the induction motor drives

 24. Arkadiusz Lewicki    

  Kompensacja czasu martwego w wielofazowych, wielopoziomowych falownikach napięcia

  Compensation of dead-time effect in multiphase, multilevel Voltage-Source Inverters

 25. Jarosław Tępiński, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

  Kompensator mocy biernej dla elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym

  Reactive power compensator for hydropower plant with an induction generator

 26. Marek Michalczuk, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski    

  Litowo-superkondensatorowe hybrydowe źródło energii dla miejskiego pojazdu elektrycznego

  A lithium battery and ultracapacitor hybrid energy source for an urban electric vehicle

 27. Marcin Paprocki, Krystian Erwiński, Lech Grzesiak    

  Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji

  Tracking error minimization in multi axis CNC machines using predictive control with neural plant model

 28. Elżbieta Bogalecka, Tomasz Rubanowicz    

  Modele farmy wiatrowej na potrzeby prognozowania mocy

  Wind farm model for the prediction purposes

 29. Krzysztof Pieńkowski    

  Modele i sterowanie silnika indukcyjnego z dwoma uzwojeniami stojana

  Models and control of dual star induction motor

 30. Adam Penczek, Robert Stala, Łukasz Stawiarski, Miłosz Szarek, Andrzej Mondzik    

  Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGA

  Modeling and practical realization of Hardware-in-the-Loop FPGA based photovoltaic system simulator

 31. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra    

  Modelowanie matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości o modulacji wektorowej

  Modeling of the matrix-reactance frequency converters using SVM method

 32. Krzysztof Jakub Szwarc, Artur Cichowski, Janusz Nieznański, Paweł Szczepankowski    

  Modelowanie wpływu pojemności pasożytniczych oraz czasu martwego na napięcia wyjściowe falowników wielopoziomowych typu NPC

  Modeling the Effect of Parasitic Capacitances on the Dead-Time Distortion in Multilevel NPC Inverters

 33. Krzysztof Kulikowski    

  Modyfikowane algorytmy bezpośredniej regulacji mocy przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią

  Modified algorithms of direct power control for AC/DC converter with the cooperation of network

 34. Andrzej Dębowski, Daniel Lewandowski    

  Napęd trakcyjny o obniżonej częstotliwości przełączeń

  Traction drive with reduced switching frequency

 35. Than van Tran, Marcin Kamiński, Krzysztof Szabat    

  Neuronowo-rozmyte estymatory zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym

  Neuro-fuzzy state estimators for the two-mass drive system

 36. Paweł Ewert    

  Neuronowy detektor uszkodzeń łożysk tocznych silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości

  Neural detector of rolling bearing faults in induction motors supplied from the frequency converter

 37. Dariusz Janiszewski    

  Obserwator zmiennych stanu dla silnika synchronicznego o magnesach trwały zasilanego z przekształtnika z filtrem wyjściowym

  Observer for PMSM with output filter feed by converter

 38. Daniel Wojciechowski, Ryszard Strzelecki    

  Obwód LCL dla systemów równoległej kompensacji aktywnej

  LCL Circuit for Shunt Active Power Compensation Systems

 39. Andrzej Radecki    

  Odporna regulacja wektora prądu stojana do sterowania tolerującego uszkodzenia napędów falownikowych

  Robust control of stator current vector for fault tolerant control of inverter drives

 40. Krystian Erwiński, Lech Grzesiak, Marcin Paprocki, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak    

  Otwarty system sterowania maszynami CNC bazujący na komputerze PC z protokołem Ethernet Powerlink

  An open PC based CNC controller using the Ethernet Powerlink communication protocol

 41. Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik    

  Pomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy

  Thermal measurement for verification of power losses in semiconductor switching devices

 42. Tadeusz Białoń, Arkadiusz Lewicki, Roman Niestrój, Marian Pasko    

  Porównanie dwóch metod doboru parametrów proporcjonalnego obserwatora zmiennych stanu silnika indukcyjnego pracującego w roli modelu przestrajanego estymatora typu MRAS

  Comparison of two methods for selection of parameters of the proportional observer operating as an adaptive model of a MRAStype estimator

 43. Adam Tomaszuk, Adam Krupa    

  Porównanie tranzystorów mocy IGBT oraz MOSFET pracujących z diodami Si i SiC

  Comparison of Losses in Silicon and Silicon Carbide Power Transistors in Hard-Switched Applications

 44. Andrzej Sikorski, Marek Korzeniewski    

  Predykcyjna regulacja momentu i strumienia silnika indukcyjnego – DTFC-P

  Predictive torque and flux control of induction motor – DTFC-P

 45. Piotr Serkies, Krzysztof Szabat    

  Predykcyjny regulator prędkości napędu dwumasowego z rozmytą adaptacją ograniczeń

  Application of the Predictive speed controller with a fuzzy constraints adaptation to the two-mass drive system

 46. Paweł Bułkowski    

  Projektowanie mostkowego przekształtnika DC/AC klasy E z rezonansem szeregowym w oparciu o optymalny punkt pracy

  Designing DC / AC E-Class bridge converter with a serial resonance based on the optimum operating point

 47. Bogdan Fabiański    

  Przekształtnik napędu silnika reluktancyjnego przełączalnego

  Switched Reluctance Motor Drive Inverter

 48. Stanisław Jałbrzykowski, Tadeusz Citko    

  Przekształtnikowy system transmisji energii ze źródła DC o niskim napięciu do sieci energetycznej

  A Converter Energy Transfer System from a Low Voltage DC Source to Power Grid

 49. Paweł Szczepankowski, Jakub Szwarc    

  Realizacja modulacji bazującej na koncepcji wektorów wirtualnych z wykorzystaniem funkcji kształtu dla przekształtników trójpoziomowych NPC

  Implementation of Virtual Space Vector PWM based on shape functions

 50. Sebastian Knychas    

  Rekurencyjne regulatory neuronowo-rozmyte w adaptacyjnej strukturze sterowania prędkością układu napędowego

  Application of the adaptive recurrent neuro-fuzzy controllers to robust speed control of the drive system

 51. Beata Zięba    

  Rozwiązania stanu ustalonego w matrycowo-reaktancyjnym przekształtniku prądu przemiennego

  Steady-state solution of matrix reactance frequency converter

 52. Stefan Brock    

  Sektorowe sterowanie ślizgowe dla napędu bezpośredniego z tarciem spoczynkowym

  Sector sliding mode for direct drive with static friction

 53. Robert Stala    

  Sprzętowa symulacja w FPGA charakterystyk paneli fotowoltaicznych na podstawie IEC 60891

  FPGA-based Hardware Simulations of Photovoltaic Arrays On The Basis of IEC 60891

 54. Grzegorz Iwański    

  Sprzężenie w przód od prądu obciążenia w układzie samodzielnej prądnicy dwustronnie zasilanej

  Load current feedforward in the standalone DFIG system

 55. Mikołaj Busłowicz    

  Stabilność ciągłych układów liniowych opisanych równaniem stanu o współmiernych niecałkowitych rzędach pochodnych

  Stability of continuous-time linear systems described by state equation with fractional commensurate orders of derivatives

 56. Dominik Górski, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

  Stan przejściowy przyłączenia do sieci generatora indukcyjnego z energoelektronicznym kompensatorem mocy biernej

  Grid connection transient of induction generator supported by electronic compensator of reactive power

 57. Stanisław Piróg, Marcin Baszyński, Andrzej Mondzik, Adam Penczek, Jarosław Czekoński, Stanisław Gąsiorek    

  Stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii o mocy 100kW

  The Laboratory Model of 100kW Electromechanical Energy Storage System

 58. Tomasz Sobieraj    

  Stanowisko do prototypowania algorytmów sterowania dla silników PMSM wyposażone w kartę FPGA

  Laboratory workstation for real-time control of PMSM using FPGA

 59. Adam Piłat    

  Statyczna i dynamiczna konfiguracja programowanego sterownika analogowego na przykładzie aktywnej lewitacji magnetycznej

  Static and dynamic configuration of programmable analog controller exampled by active magnetic levitation

 60. Tomasz Binkowski    

  Sterowanie bezczujnikowym napędem elektrycznym bezzałogowej platformy latającej

  Control of sensorless electrical drive in BAL

 61. Dariusz Smugała, Mariusz Stosur    

  Sterowanie elektromagnesami napędowymi dwuprzerwowych styczników elektromagnesowych prądu przemiennego

  Controlling of air double-break electromagnetic contactors equipped with AC driving electromagnets

 62. Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak    

  Sterowanie od stanu serwonapędu z silnikiem PMSM zasilanego z przekształtnika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym

  State feedback control of the PMSM servo-drive with sinusoidal voltage source inverter

 63. Krzysztof Siembab, Krzysztof Zawirski    

  Sterowanie pojazdem typu "dicykl" z napędem elektrycznym.

  Control of an electric diwheel

 64. Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Marek Jasiński    

  Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy

  Control of wind turbine AC-DC-AC converter under gridconnected and islanding operation mode

 65. Marek Adamowicz, Jan Kamiński, Janusz Szewczyk, Zbigniew Krzemiński    

  Sterowanie rozdziałem energii w układach przekształtnikowych pojazdów elektrycznych i źródeł odnawialnych

  Energy management in power electronics systems of pure electric vehicles and renewable energy generation systems

 66. Rafał Grodzki    

  Sterowanie trójfazowego przekształtnika AC/DC z wykorzystaniem predykcyjnego algorytmu regulacji prądu

  Control of the three-phase AC/DC converter using the predictive algorithm of current control

 67. Grzegorz Jarek    

  Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny dwustronnie zasilanej – analiza odporności na zmiany parametrów

  Forced Dynamics Control of the Doubly-fed Induction Machine – Robustness Analysis

 68. Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik    

  Sterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań

  Gate drive units for silicon carbide power transistors – an solutions overview

 69. Jakub Dawidziuk    

  Straty mocy w falowniku PWM z przyrządami półprzewodnikowymi z węglika krzemu

  Power Losses in PWM Inverters using Silicon Carbide Devices

 70. Krzysztof Krykowski, Janusz Hetmańczyk, Zbigniew Gałuszkiewicz, Dawid Makieła    

  Straty mocy w wysokoobrotowych silnikach PM BLDC

  Power losses in high-speed PM BLDC motors

 71. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Łuszcz    

  Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów asynchronicznych z modulacją deterministyczną i pseudolosową

  Aggregated Conducted Interferences Generated by Group of Asynchronous Drives with Deterministic and Random Modulation

 72. Adam Kuźma    

  Symulacyjne badania trójfazowych czteroprzewodowych filtrów aktywnych pracujących z niesymetrycznym odbiornikiem

  Simulation studies of three-phase four-wire active filters working with asymmetrical receivers

 73. Jacek Rusiński    

  Szeregowo-równoległy kompensator aktywny w układzie sprzęgania źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną

  Series-parallel active compensator as a RES and power grid interconnection

 74. Sebastian Giziewski    

  Trójfazowy falownik napięcia z tranzystorami SiC JFET.

  Three-phase voltage source inverter with SiC JFET transistors

 75. Jan Iwaszkiewicz, Piotr Bogusławski, Antoni Krahel, Eugeniusz Łowiec    

  Trójfazowy kompensator zaników napięcia z wielopoziomowym przekształtnikiem kaskadowym

  Three-phase Voltage Outages Compensator with Cascaded Multilevel Converter

 76. Marek Adamowicz, Jędrzej Pietryka, Sebastian Giziewski, Mariusz Rutkowski, Zbigniew Krzemiński    

  Układy sterowania bramkowego tranzystorów z węglika krzemu SiC JFET w falownikach napięcia

  Two-stage DC-coupled gate drivers for SiC JFET based inverters

 77. Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński    

  Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia.

  Space vector modulation techniques for common mode voltage elimination in tree-level voltage source inverter

 78. Radosław Figura, Leszek Szychta, Roman Kwiecień    

  Weryfikacja zmodyfikowanej metody AGT do wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego

  The modified AGT method verification to determine efficiency coefficient of squirrel-cage induction motor

 79. Cezary Masalski, Roman Muszyński    

  Właściwości dyskretnego modelu napędu ze sprężystością w części mechanicznej oraz z regulatorem i obserwatorem stanu

  The discrete-time model of the drive with elasticity in the mechanical part and with state controller and observer

 80. Adam Sołbut    

  Wpływ wybranych uszkodzeń silnika klatkowego na pracę układów napędowych z falownikami napięcia – badania laboratoryjne

  Influence of chosen squirrel-cage motor damages on voltage inverter fed motor drives – laboratory tests

 81. Marek Korzeniewski, Andrzej Sikorski    

  Wybrane problemy współpracy małej elektrowni wodnej z przekształtnikiem AC/DC/AC

  Selected problems of the cooperate small power station with AC/DC/AC converter

 82. Marcin Jastrzębski    

  Wykorzystanie rozmytego modelu siły oporu w adaptacyjnym sterowaniu silnikiem liniowym

  Application of fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping control of linear motor

 83. Stanisław Jałbrzykowski, Wojciech Wojtkowski    

  Wykorzystanie układu FPGA w sterowaniu dwukierunkowym mostkowym przekształtnikiem DC/DC

  FPGA implementation of bi-directional full-bridge DC-DC converter control

 84. Marcin Wolkiewicz, Czesław Tadeusz Kowalski, Marcin Kamiński    

  Wykrywanie zwarć zwojowych silnika indukcyjnego z wykorzystaniem składowych symetrycznych oraz sieci neuronowych

  Detection of inter-turn short circuits of induction motor with application of symmetrical components and neural networks

 85. Tomasz Cieśla    

  Wysokoczęstotliwościowy prostownik synchroniczny

  A high-frequency, current-driven synchronous rectifier

 86. Zbigniew Kaczmarczyk    

  Wysokoczęstotliwościowy falownik klasy EF

  High-frequency Class EF inverter

 87. Jakub Dawidziuk    

  Wysokosprawne przekształtniki podwyższające DC/DC mocy w systemach fotowoltaicznych

  High Efficiency High Power Boost DC-DC Converters for Photovoltaic Applications

 88. Andrzej Dębowski, Rafał Nowak    

  Wyznaczanie dopuszczalnego obszaru pracy trakcyjnego napędu asynchronicznego

  Determination of permissible working area of the asynchronous traction drive

 89. Marcin Baszyński, Stanisław Piróg    

  Wyznaczanie strat mechanicznych dla wysokoobrotowego silnika na przykładzie wirującego zasobnika energii

  Determining the mechanical losses for the high speed motor on example of the flywheel energy storage system

 90. Remigiusz Olesiński, Paweł Hańczur, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

  Zagadnienia komunikacyjne w układzie sterowania przekształtnikowego kompensatora elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym

  Communication issues in the control system of reactive power compensator for hydroelectric plant with induction generator

 91. Tomasz Pajchrowski    

  Zastosowanie sieci neuronowej do poprawy nierównomierności prędkości obrotowej silnika momentowego

  Application of neural networks to reduce speed ripple of torque motor

 92. Daniel Lewandowski, Przemysław Łukasiak, Bartosz Szyller    

  Zdalna diagnostyka napędu elektrycznego współpracującego z siecią CAN

  Remote diagnostics of electric drives cooperating with the CAN network

Strona zaktualizowana: 3.04.2022