Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Lista referatów XII Konferencji Naukowej
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015"

ISBN: 978-83-7283-697-7

(tytuły i streszczenia pochodzą z materiałów dostarczonych przez autorów)


 1.   Marcin JASTRZĘBSKI, Jacek KABZIŃSKI, Przemysław MOSIOŁEK   

  Adaptacyjne sterowanie nadążnego układu napędowego z ograniczeniami z zastosowaniem barierowych funkcji Lapunowa

  Adaptive Motion Control with State Constraints Using Barrier Lyapunov Functions

 2.   Tomasz PAJCHROWSKI, Wojciech KOGUT   

  Adaptacyjne sterowanie neuronowym regulatorem prędkości dla napędu bezpośredniego z silnikiem PMSM

  Adaptive control neural speed control for direct drive with PMSM motor

 3.   Adam KAWA, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG, Robert STALA   

  Adaptacyjne sterowanie tyrystorowego, rezonansowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach podnoszącego napięcie

  Adaptive control of thyristor based DC-DC resonant step-up switched capacitor voltage multiplier

 4.   Piotr DERUGO, Jarosław KACERKA, Krzysztof SZABAT   

  Adaptacyjny regulator neuronowo-rozmyty z rekurencjami i warstwą tranzycji Petriego w sterowaniu napędem elektrycznym

  Adaptive neuro-fuzzy regulator with Recursions and Petri Transition layer in electric drive control

 5.   Marcin KAMIŃSKI   

  Adaptacyjny regulator neuronowy dla układu dwumasowego

  Adaptive neural controller for two-mass system

 6.   Grzegorz WRONA   

  Algorytm sterowania przekształtnika AC-DC z funkcją kompensacji wyższych harmonicznych prądu

  AC-DC converter control algorithm with higher harmonics compensation function

 7.   Michał Rolak   

  Analiza i badanie właściwości wielofazowego przekształtnikowego systemu przetwarzania energii w stanie awaryjnym

  Fault-tolerant operation of Multiphase Energy Conversion Systems

 8.   Piotr Falkowski, Marek Korzeniewski, Adam Ruszczyk, Krzysztof Kóska   

  Analiza i projektowanie wysokiej sprawności przekształtnika DC/DC typu buck

  Analysis and design of high efficiency DC/DC buck converter

 9.   Robert STALA, Andrzej MONDZIK, Adam KAWA, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG   

  Analiza stanu przeciążenia przekształtników rezonansowych DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższających napięcie zrealizowanych w technice MOSFET w topologii powielacza napięcia

  An Analysis Of Overload Conditions In MOSFET-Based Power Resonant DC-DC Step-Up Converter In Switched Capacitor Voltage Multipliers Topology

 10.   Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA   

  Analiza wybranych napięciowych metod diagnostyki uszkodzeń tranzystorów IGBT w przekształtniku sieciowym AC/DC

  Analysis of chosen grid voltage–based diagnostic methods of IGBT faults in AC/DC line-side converterAC

 11.   Piotr PURA, Grzegorz IWAŃSKI   

  Bezpośrednie sterowanie momentem maszyny dwustronnie zasilanej współpracującej z siecią asymetryczną

  Direct Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Connected to Unbalanced Grid

 12.   Michal MALKOWSKI, Bartlomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK   

  B-splajnowy regulator powtarzalny dla falownika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym – dobór skutecznych funkcji wygładzających

  B-spline based repetitive controller for sine wave inverters – choosing the right blending functions

 13.   Tadeusz BIAŁOŃ, Arkadiusz LEWICKI, Roman NIESTRÓJ, Marian PASKO   

  Dobór wzmocnień całkującego obserwatora strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego metodą zmiany bazy

  Selection of gains of the integral observer of induction motor magnetic fluxes with the base transformation method

 14.   Paweł BUŁKOWSKI   

  Dwukierunkowy przekształtnik DC/AC/DC z izolacją galwaniczną i rezonansem szeregowym

  Bidirectional DC/AC/DC converter with galvanic isolation and serial resonance

 15.   Krzysztof RAFAŁ, Sławomir BIELECKI, Tadeusz SKOCZKOWSKI   

  Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej

  Dynamic voltage regulation in distribution system using inverter-based distributed generation

 16.   Dominik ŁUCZAK, Adrian WÓJCIK   

  Implementacja w układzie DSP obserwatora dla napędu elektrycznego z połączeniem elastycznym

  DSP implementation of state observers for electrical drive with elastic coupling

 17.   Karol WRÓBEL   

  Kaskadowy regulator prędkości silnika indukcyjnego w układzie dwumasowym z wykorzystaniem algorytmów predykcyjnych ze skończonym i nieskończonym zbiorem rozwiązań

  The cascade speed controller of induction motor in dual mass system using prediction algorithms with a finite and infinite set of solutions

 18.   Piotr J. SERKIES   

  Kompensacja opóźnień w dwumasowym napędzie elektrycznym z predykcyjnym regulatorem prędkości

  Compensation of delays in the two-mass drive with predictive speed controller

 19.   Kamil KLIMKOWSKI   

  Kompensacja uszkodzeń czujników prądu stojana i prędkości kątowej w strukturze wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym przy wykorzystaniu detektorów klasycznych i neuronowych

  Compensation algorithm of current and speed sensor failures for vector controlled induction motor drive system

 20.   Piotr MAJTCZAK, Marek JASIŃSKI   

  Logika rozmyta w redukcji harmonicznych prądu jako prosty interfejs dla równoległego filtru aktywnego

  Fuzzy logic for harmonic reduction as a simple human/internet of things interface of shunt active power filter

 21.   Zbigniew KACZMARCZYK, Krystian FRANIA, Krzysztof BODZEK, Adam RUSZCZYK   

  Metoda projektowania i właściwości rezonansowej kaskady cewek w zastosowaniu do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej

  Design method and properties of the resonant cascade of coils for wireless electrical energy transfer application

 22.   Piotr SOBAŃSKI   

  Metody diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu tranzystorów IGBT w napędach z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika napięcia

  IGBTs Open-Circuit Faults Diagnostic Methods for the Voltage Inverter Fed Induction Motor Drives

 23.   Piotr KOŁODZIEJEK, Elżbieta BOGALECKA   

  Metodyka diagnozowania silnika klatkowego z wykorzystaniem wirujących układów współrzędnych

  Nonstationary reference frame application for induction motor diagnostics in variable speed induction motor drive

 24.   Marcin JARNUT, Grzegorz BENYSEK, Jacek KANIEWSKI   

  Mikroinstalacja prosumencka w trybie semi off-grid

  Prosumer-owned microgrid in semi off-grid mode of operation

 25.   Kazimierz GIERLOTKA, Grzegorz JAREK, Michał JELEŃ, Jarosław MICHALAK   

  Modele symulacyjne w ePEDlab – wirtualnej platformie wspomagającej nauczanie napędu elektrycznego

  Simulation models in ePEDlab - a virtual platform supporting electric drive teaching

 26.   Andrzej RADECKI   

  Modelowanie zwarć międzyzwojowych w uzwojeniu stojana silnika indukcyjnego klatkowego

  Stator winding inter-turn short-circuit modeling of a squirrel-cage induction motor

 27.   Krzysztof KULIKOWSKI   

  Nowa metoda bezpośredniej regulacji mocy 5‑poziomowego przekształtnika AC/DC wraz z algorytmem równomiernego rozkładu napięć na kondensatorach obwodu DC

  New direct power control method of 5-levels AC/DC converter with DC-link capacitors voltage balancing algorithm

 28.   Kamil ANTONIEWICZ, Marek JASIŃSKI   

  Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym - zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów

  The new Model Predictive Control of 3-level 4-leg Shunt Active Power Filter – finite states set model approach

 29.   Tomasz SOBIERAJ   

  Obserwator siły elektromotorycznej w silniku z magnesami trwałymi o strumieniu poprzecznym

  The calculation of back-EMF in the permanent magnet transverse flux motor

 30.   Piotr GRZEJSZCZAK   

  Opis procesu wyłączania tranzystora MOSFET w przekształtnikach wysokiej częstotliwości

  Study of high voltage MOSFET turn off process in high frequency converters

 31.   Andrzej MONDZIK, Adam KAWA, Stanisław PIRÓG, Adam PENCZEK, Robert STALA   

  Optymalizacja kształtu prądu wejściowego tyrystorowego przekształtnika z przełączalnymi kondensatorami podnoszącego napięcie stałe o ładowaniu kolejnościowym

  The Optimization of the Shape of Input Current in Thyristor Based Boost Switched Capacitor Converter with Sequence Charging

 32.   Rafał NOWAK, Andrzej DĘBOWSKI, Piotr CHUDZIK, Marcin DROZD   

  Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych napędach z silnikami asynchronicznymi

  Field weakening in asynchronous motors traction drives

 33.   Dariusz ZIELIŃSKI, Katarzyna PRZYTUŁA   

  Poprawa własności dynamicznych przekształtnika podczas zrzutu mocy

  Improvement of the inverter's dynamic properties during load rejection states

 34.   Piotr J. SERKIES   

  Porównanie właściwości dynamicznych pełnego i kaskadowego regulatora prędkości napędu dwumasowego bazująca na metodzie FDC

  Comparison of the dynamic properties of full and cascade speed control based on the FDC method in two-mass drive

 35.   Marcin SKÓRA   

  Praca napędu z silnikiem PM BLDC w warunkach awarii tranzystora komutatora elektronicznego

  PM BLDC motor drive under electronic commutator transistor faults conditions

 36.   Piotr FALKOWSKI   

  Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC z filtrem LCL

  Predictive control algorithms of an AC / DC converter with LCL filter

 37.   Agata GODLEWSKA, Andrzej SIKORSKI   

  Predykcyjne sterowanie napięciem wejściowym prądowego przekształtnika AC/DC

  Predictive input voltage control of current AC/DC converter

 38.   Rafał GRODZKI   

  Predykcyjny algorytm DTC-3V z minimalizacją tętnień momentu i stałą częstotliwością przełączeń

  A new predictive DTC-3V algorithm with torque ripple minimization and constant switching frequency

 39.   Marcin KAMIŃSKI   

  Projektowanie adaptacyjnego regulatora stanu dla układu dwumasowego z wykorzystaniem algorytmu BAT

  Design of adaptive state space controller for two-mass system using BAT algorithm

 40.   Michał KRYSTKOWIAK, Michał GWÓŹDŹ   

  Przekształtnik energoelektroniczny dla elektrowni fotowoltaicznej współpracującej z siecią elektroenergetyczną

  Power electronics converter for PV panel working with a power grid

 41.   Andrzej JĄDERKO, Maciej SWADOWSKI, Krzysztof ZYGOŃ   

  Przekształtnik wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem nowoczesnych tranzystorów GaN

  High-Frequency Converter Using Modern GaN Transistors

 42.   Łukasz J. NIEWIARA, Tomasz TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK   

  Przetwornica DC-DC na bazie węglika krzemu z regulatorem prądu typu P+

  DC-DC converter based on silicon carbide (SiC) power devices with P+ based current controller

 43.   Włodzimierz KOCZARA, Tomasz BAŁKOWIEC   

  Rozwój układów prostowniczych podnoszących napięcie i pobierających prąd sinusoidalny

  Topology Development of Boost-Rectifiers Providing Sinusoidal Input Current

 44.   Roman NIESTRÓJ, Arkadiusz LEWICKI, Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO   

  Stabilność adaptacyjnych obserwatorów zmiennych stanu silnika indukcyjnego o wzmocnieniach dobieranych optymalizacyjnie

  The stability of adaptive observers of induction motor state variables with gain matrix chosen by optimization

 45.   Krzysztof KÓSKA, Adam RUSZCZYK, Marcin WAWRO   

  Sterowanie 3-gałęziowego 4-przewodowego falownika z filtrem pasywnym LC z nieliniowym lub niezbalansowanym obciążeniem

  Control of 3-leg 4-wire inverter with passive LC output filter operating with nonlinear unbalanced load

 46.   Konrad URBAŃSKI   

  Sterowanie bezczujnikowe PMSM z użyciem modelu odniesienia

  Sensorless control of the PMSM using a reference model

 47.   Marek ADAMOWICZ, Patryk STRANKOWSKI, Marcin MORAWIEC, Jarosław GUZIŃSKI, Zbigniew KRZEMIŃSKI   

  Sterowanie multiskalarne pięciofazowym silnikiem indukcyjnym

  Multiscalar Control of Five Phase Induction Motor

 48.   Przemysław MOSIOŁEK   

  Sterowanie pozycyjne układu dwumasowego z wykorzystaniem metody adaptive backstepping i obserwatorem nieliniowym

  A position control of a two mass system using adaptive backstepping and nonlinear observer

 49.   Stefan BROCK   

  Sterowanie ślizgowe zapewniające zbieżność uchybu w skończonym czasie dla napędu bezpośredniego

  Terminal sliding mode control of direct drive

 50.   Marcin ZYGMANOWSKI, Jarosław MICHALAK, Tomasz BISKUP, Henryk KOŁODZIEJ   

  Straty mocy w trójpoziomowym przekształtniku AC/DC/AC o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW

  Power losses in 3.3 kV 1MW AC-DC-AC three-level NPC converter

 51.   Piotr SZULAWSKI, Włodzimierz KOCZARA   

  Synchrogenverter - generator synchroniczny z równolegle dołączonym przekształtnikiem wyposażonym w magazyn energii

  Synchrogenverter - parallel connection of synchronous generator and power converter with energy storage

 52.   Szymon PIASECKI, Robert SZMURŁO, Marian P. KAŹMIERKOWSKI, Jacek RĄBKOWSKI   

  System doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC

  System for design and optimization of the grid connected AC-DC converter parameters

 53.   Grzegorz TARCHAŁA   

  Ślizgowy adaptacyjny estymator prędkości kątowej silnika indukcyjnego o zmodyfikowanym algorytmie adaptacji

  Sliding mode adaptive induction motor speed estimator with modified adaptation algorithm

 54.   Jacek RĄBKOWSKI   

  Tranzystory GaN w falowniku mostkowym o wysokiej częstotliwości przełączeń

  GaN transistors in a high-frequency H-bridge inverter

 55.   Jacek KANIEWSKI, Paweł SZCZEŚNIAK, Marcin JARNUT   

  Trójfazowy sterownik rozpływu mocy z dwubiegunowym przekształtnikiem matrycowo-reaktancyjnym

  Three-phase power flow controller with bipolar matrix-reactance chopper

 56.   Tomasz BAŁKOWIEC   

  Trójfazowy "Warsaw rectifier" w układzie wytwarzania energii dużej mocy o regulowanej prędkości generatora

  Three Phase "Warsaw Boost Rectifier" for High Power Variable Speed Power Generation

 57.   Marcin KASPRZAK, Piotr LEGUTKO, Kamil KIEREPKA   

  Układy dopasowania L-C oraz L-LC w falownikach klasy D do nagrzewania indukcyjnego – teoria i praktyka

  L-C and L-LC matching circuits in Class D inverters for induction heating – the theory and practice

 58.   Marcin MORAWIEC   

  Układy regulacji maszyn indukcyjnych klatkowych zasilanych z falowników prądu

  Control system structures of induction machines supplied by current source inverters

 59.   Arkadiusz LEWICKI, Jarosław GUZIŃSKI, Patryk STRANKOWSKI   

  Wektorowa modulacja szerokości impulsów w pięciofazowych falownikach napięcia

  Space-Vector Modulation for five-phase Voltage Source Inverter

 60.   Jacek RUSIŃSKI   

  Właściwości szeregowo-równoległego kompensatora aktywnego w układzie sprzęgania źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną

  Properties of serial-parallel active compensator in renewable energy source and power grid interface

 61.   Kazimierz GIERLOTKA, Grzegorz JAREK, Michał JELEŃ, Jarosław MICHALAK   

  Wspomaganie procesu nauczania napędu elektrycznego z wykorzystaniem wirtualnej platformy ePEDlab

  Supporting the teaching process of electrical drive with use of the virtual platform ePEDlab

 62.   Mateusz DYBKOWSKI, Kamil KLIMKOWSKI   

  Wybrane detektory uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej dla napędu wektorowego z silnikiem indukcyjnym

  Chosen speed sensor fault detectors for vector controlled induction motor drive system

 63.   Krzysztof SOZAŃSKI   

  Wybrane problemy cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach energoelektronicznych

  Selected Problems of Digital Signal Processing in Power Electronic Circuits

 64.   Adam SOŁBUT   

  Wybrane problemy oceny stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną i przemiennikiem częstotliwości

  Chosen diagnostic problems of inverter-fed asynchronous motor drives

 65.   Piotr LEGUTKO   

  Wysokoczęstotliwościowe, dyskretne drajwery małej mocy dedykowane do tranzystorów MOSFET serii DE

  The Low-Losses and Fast Switching Hybrid Drivers for DE Series MOSFET Transistors

 66.   Szymon Piasecki   

  Wysokosprawny przekształtnik sieciowy AC-DC z łącznikami z węglika krzemu wspomagający diodowe systemy napędowe

  High Efficient SiC MOSFET Support Converter for Passive Frond End AC Drives

 67.   Szymon WERMIŃSKI   

  Zarządzanie popytem energii z użyciem automatyki DADR

  Energy management using DADR automation

 68.   Tomasz TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK   

  Zastosowanie algorytmu sztucznej kolonii pszczół do samostrojenia regulatora liniowo-kwadratowego sterującego położeniem PMSM

  Application of artificial bee colony algorithm to auto-tuning of linear-quadratic regulator for PMSM position control

 69.   Maciej CISEK, Leszek JARZĘBOWICZ   

  Zastosowanie obserwatora ATO do filtracji wyników estymacji położenia w napędzie z silnikiem PMSM

  Application of Angle Tracking Observer to Sensorless PMSM drive

 70.   Krzysztof DRÓŻDŻ   

  Zastosowanie rozmytego bezśladowego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu dwumasowego

  Application of a fuzzy unscented Kalman filter in an adaptive control structure of a two-mass system

 71.   Piotr CHUDZIK, Karol TATAR, Grzegorz LISOWSKI, Marcin KOWALSKI   

  Zastosowanie uśredniania wielkości sinusoidalnych metodą najmniejszych kwadratów w algorytmach sterowania i redukcji zakłóceń

  The use of sinusoidal magnitude averaging with The Least Squares Method to eliminate interference and to implement control algorithms

 72.   Piotr DERUGO   

  Zastosowanie warstw Petriego typu konkurencyjnego i tranzycji w adaptacyjnym regulatorze neuronowo-rozmytym

  Transition and Competitive Type Petri Layers Application in Adaptive Neuro-Fuzzy Controller

 73.   Marcin BASZYŃSKI, Stanisław PIRÓG   

  Zmodyfikowana modulacja unipolarna dla silnika BLDC wraz z układem sterowania

  The modified unipolar modulation for BLDC motor with the control system

Strona zaktualizowana: 3.04.2022