Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Lista referatów XV Konferencji Naukowej
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

(tytuły i streszczenia pochodzą z materiałów dostarczonych przez autorów)


 1.   Marcin Jastrzębski, Przemysław Mosiołek   

  Adaptacyjne sterowanie położeniem ramienia w układzie napędu elektrycznego z nieliniowym połączeniem sprężystym

  Adaptive control of the arm position in the electric drive with a non-linear elastic joint

 2.   Przemysław Siwek, Konrad Urbański, Adrian Wójcik   

  Adaptacyjny neuronowy regulator napięcia przekształtnika QZSDMC w układzie regulacji prądu silnika PMSM

  Adaptive neural voltage controller of the QZSDMC converter in the PMSM motor current control system

 3.   Michał Adamczyk, Teresa Orłowska-Kowalska   

  Analiza wpływu czasu martwego falownika napięcia oraz jego kompensacji na jakość estymacji prądu stojana w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym

  Analysis of the influence of voltage source inverter dead time and its compensation on the quality of stator current estimation in induction motor drive

 4.   Wojciech Matelski, Ryszard Strzelecki   

  Badania eksperymentalne transformatora hybrydowego jako kondycjonera napięcia w sieciach typu TN

  Experimental study of hybrid transformer as a voltage conditioner in TN-type networks.

 5.   Michał Adamczyk, Teresa Orłowska-Kowalska   

  Bezpośrednie polowo-zorientowane sterowanie silnikiem indukcyjnym tolerujące uszkodzenia czujników prądu z wykorzystaniem podwójnego zmodyfikowanego obserwatora Luenbergera

  Direct field-oriented current sensor fault tolerant control of induction motor with dual modified Luenberger observer

 6.   Mateusz Dybkowski, Kamila Jankowska   

  Detekcja uszkodzeń czujników prądu stojana w układach napędowych z silnikami PMSM

  Stator current sensor fault detection in the PMSM drive system

 7.   Maciej Skowron, Czesław Tadeusz Kowalski   

  Diagnostyka uszkodzeń silnika PMSM przy wykorzystaniu uczenia transferowego sieci konwolucyjnej oraz modelu matematycznego

  Diagnostics of the PMSM damage using the idea of transfer learning based on a mathematical model and a deep convolutional network

 8.   Przemysław Pietrzak, Marcin Wolkiewicz   

  Diagnostyka zwarć międzyzwojowych uzwojenia stojana PMSM przy zastosowaniu analizy STFT składowych symetrycznych prądów stojana oraz uczenia maszynowego.

  Interturn short circuit diagnosis of PMSM stator winding using the STFT analysis of stator phase currents symmetrical components and machine learning.

 9.   Karol Najdek, Radosław Nalepa   

  Dobór nastaw regulatora napięcia konwertera z podwójnym mostkiem aktywnym za pomocą techniki D-rozbicia rozszerzonej o funkcję mapującą ułatwiającą unikanie nasycania

  Dual-Active-Bridge converter voltage regulator gains selection by means of the D-decomposition technique extended by a mapping function to facilitate the saturation avoidance

 10.   Mariusz Stępień, Marcin Kasprzak, Krystian Frania, Krzysztof Przybyła   

  Doskonalenie kształcenia energoelektroniki i elektrotechniki poprzez międzynarodowe programy edukacyjne

  Improving the education of power electronics and electrical engineering using international educational programs

 11.   Karol Wróbel, Kacper Śleszycki, Krzysztof Szabat, Seiichiro Katsura   

  Estymacja stanu układu dwumasowego z wykorzystaniem obserwatora wielowarstwowego

  State estimation of two-mass system with the use of a multilayer observer

 12.   Marek Adamowicz, Janusz Szewczyk, Zbigniew Krzemiński   

  Hybrydowa koncepcja łagodzenia stromości zmian napięcia du/dt dla wielopoziomowych przekształtników kaskadowych SiC

  Hybrid dv/dt Mitigation Conceptfor Cascaded Multilevel SiC-based Power Converters

 13.   Mykola Lukianov, Wojciech Matelski, Antoni Krahel, Ievgen Verbytskyi, Ryszard Strzelecki   

  Hybrydowy transformator dystrybucyjny ze sterowaniem po stronie SN i szyną DC do podłączenia ładowarki EV

  Hybrid distribution transformer with MV side control and DC bus for connecting an EV charger

 14.   Adrian Wójcik, Tomasz Pajchrowski   

  Identyfikacja zaburzeń momentu elektromagnetycznego w aplikacji napędowej z silnikiem PMSM

  Torque disturbances identification in electric drive application with PMSM

 15.   Dawid Zięba, Jacek Rąbkowski   

  Kompleksowe podejście do badań parametrów dynamicznych szybko przełączających modułów tranzystorowych SiC MOSFET

  Dynamic performance evaluation of ultra-fast SiC MOSFET power module – a comprehensive approach

 16.   Piotr Tetlak, Piotr Leżyński, Robert Smoleński   

  Metoda poprawy efektywności energetycznej przekaźników elektromechanicznych.

  The method to improve the energy efficiency of electromechanical relays.

 17.   Zbigniew Kaczmarczyk   

  Metoda projektowania wysokoczęstotliwościowych falowników klasy E – Matlab-Simulink

  Design method of high-frequency Class E inverters – Matlab-Simulink

 18.   Lu Wan, Abduselam Hamid, Simone Negri, Flavia Grassi, Amr Madi, Douglas Nascimento, Robert Smolenski, Piotr Lezynski   

  Modelowanie zakłóceń elektromagnetycznych napędów prądu przemiennego za pomocą techniki czarnej skrzynki.

  Modelling Electromagnetic Interference of AC Drives through Black-box Technique.

 19.   Radosław Stanisławski, Mateusz Malarczyk, Jarosław Szrek, Mateusz Żychlewicz, Marcin Kamiński   

  Neuronowy generator wirtualnej zmiennej stanu w regulatorze prędkości układu dwumasowego

  Neural generator of a virtual state variable used in speed control of a two-mass system

 20.   Marcin Jastrzębski, Rafał Zawiślak   

  Odporność nieliniowych, złożonych algorytmów sterowania serwonapędami z silnikami z magnesami trwałymi na czynniki związane z implementacją w układach rzeczywistych

  Robustness of nonlinear, complex algorithms for controlling servo drives with permanent magnet motors to factors related to implementation in real systems

 21.   Konrad Urbański, Dariusz Janiszewski   

  Odtwarzanie położenia wału dla prędkości zerowej w napędzie z PMSM z użyciem analizy głównych składowych

  Shaft position estimation for zero speed in a PMSM drive using principal component analysis

 22.   Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Tomasz Święchowicz, Bartosz Nowatkiewicz   

  Opracowanie wysokosprawnego dwukierunkowego przekształtnika sieciowego przeznaczonego do pracy w mikrosieci prądu stałego

  Development of a high-efficiency bidirectional grid converter designed for a DC microgrid

 23.   Mateusz Malarczyk, Radosław Stanisławski, Mateusz Żychlewicz, Jarosław Szrek, Marcin Kamiński   

  Optymalizacja systemu sterowania napędami elektrycznymi oraz układu zawieszenia robota kołowo-kroczącego z wykorzystaniem algorytmu Grey Wolf Optimizer

  Optimisation of the control system of the electrical drives and suspension applied in wheel-legged robot using the Grey Wolf Optimizer algorithm

 24.   Mateusz Wasilewski   

  Pięciopoziomowy przekształtnik AC-DC z predykcyjnym algorytmem minimalizacji napięcia zaburzeń wspólnych

  Five-level AC-DC converter with predictive common-mode voltage suppression algorythm

 25.   Piotr Serkies, Krzysztof Szabat   

  Porównanie wybranych algorytmów estymacji zmiennych stanu napędu dwumasowego

  Comparison of selected state variable estimation algorithms in dual-mass drive

 26.   Bogdan Fabiański, Krzysztof Zawirski, Tomasz Pajchrowski   

  Precyzyjne wyznaczanie rozkładu kątowego indukcyjności uzwojenia silnika reluktancyjnego przełączalnego z wykorzystaniem dedykowanego, zautomatyzowanego stanowiska laboratoryjnego

  Precise determination of the angular distribution of the SR motor phase inductance on dedicated, automated laboratory test-bench

 27.   Krzysztof Kulikowski, Piotr Falkowski, Andrzej Sikorski, Mateusz Wasilewski, Adam Kuźma, Krzysztof Dmitruk, Agata Godlewska, Krzysztof Nowaszewski, Hubert Jakubowski, Grzegorz Stępień   

  Przekształtnik AC/DC/AC/DC do zasilania statków powietrznych

  AC/DC/AC/DC converter for aircraft power supply

 28.   Jędrzej Pietryka, Marek Adamowicz, Zbigniew Krzemiński   

  Przekształtnik SiC DC-DC z transformatorem macierzowym do pokładowych ładowarek akumulatorów taboru 3kV DC

  SiC DC-DC converter with matrix transformer for on-board battery chargers for 3kV DC railway rolling stock

 29.   Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak   

  Regulacja prędkości kątowej synchronicznego silnika reluktancyjnego z maksymalizacją momentu i przestrajanymi regulatorami prądu

  Angular velocity control of reluctance synchronous motor with torque maximization and gain-scheduled current controllers

 30.   Mateusz Żychlewicz, Radosław Stanisławski, Jarosław Szrek, Mateusz Malarczyk, Marcin Kamiński   

  Rozmyty regulator stanu układu dwumasowego

  Fuzzy state controller applied for two-mass system

 31.   Agata Bielecka, Daniel Wojciechowski   

  Równoległy filtr aktywny sterowany ze sprzężeniem od prądu zasilającego - badania laboratoryjne

  Shunt active power filter with the feedback control from the supply current - experimental tests

 32.   Zbigniew Krzemiński, Bartosz Kołpacki   

  Sieci dystrybucyjne o dwukierunkowym przepływie energii

  Distribution networks with two-way energy flow

 33.   Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marek Szymczak, Mikołaj Koszel, Kornel Wolski, Adam Czaplicki, Bartosz Nowatkiewicz   

  SIMES - Inteligentny modułowy system energoelektroniczny dla mikrosieci prądu stałego z magazynami energii

  SIMES – Smart Integrated Modular Energy System for DC microgrids with energy storage

 34.   Piotr Serkies, Adam Gorla   

  Sterowanie z wymuszoną dynamiką napędem elektrycznym o ruchu liniowym i skończonej sztywności konstrukcji

  Forced Dynamic Control of an electric drive with linear motion and finite stiffness of the structure

 35.   Sebastian Giziewski, Marek Adamowicz, Zbigniew Krzemiński   

  Trójfazowy 4-gałęziowy falownik SiC w napędzie z wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym

  Three-phase 4-leg SiC inverter for high-speed induction motor drive

 36.   Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Radosław Sobieski, Jacek Rąbkowski   

  Trójpoziomowy, dwugałęziowy, nieizolowany przekształtnik prądu stałego jako interfejs baterii akumulatorów w systemie ładowania pojazdów elektrycznych z dwubiegunowym obwodem pośredniczącym prądu stałego

  Three-Level Interleaved Non-isolated DC/DC Converter as a Battery Interface in an EV Charging System with Bipolar DC-Link

 37.   Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański   

  Wibrujące układy współrzędnych w sterowaniu trójfazowymi przekształtnikami sieciowymi

  Vibrating coordinate systems in the control of three-phase grid-connected converters

 38.   Grzegorz Iwański, Patryk Chustecki, Andrzej Gałecki   

  Właściwości przekształtnika sieciowego z filtrem LCL ze sprzężeniem od wspólnego pomiaru prądów cewek filtru.

  Properties of grid connected converter with LCL filter and with common measurements of filter inductors currents.

 39.   Piotr Legutko   

  Wpływ koncentratora pola magnetycznego na proces hartowania indukcyjnego

  The influence of a magnetic field concentrator on the induction hardening process

 40.   Grzegorz Tarchała, Mateusz Krzysztofiak   

  Wpływ pasma przenoszenia układu regulacji prądu na generację symptomów zwarć zwojowych silnika PMSM

  Influence of the current control system bandwidth on the generation of PMSM short-circuit symptoms

 41.   Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak   

  Wybór modelu odniesienia dla adaptacyjnego napędu z silnikiem PMSM bazującego na metodzie MRAC

  Selection of reference model for adaptive PMSM drive based on MRAC approach

 42.   Robert Surus, Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski   

  Wydajne obliczeniowo sterowanie predykcyjne prądami synchronicznego silnika reluktancyjnego

  A computationally efficient finite control set model predictive current control for reluctance synchronous motor

 43.   Mateusz Dybkowski, Piotr Majdański   

  Wykrywanie uszkodzeń stojana silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu zmodyfikowanego estymatora typu MRAS

  Induction motor stator faults identification using modified MRAS type estimator

 44.   Zbigniew Lisik, Katarzyna Znajdek, Ewa Raj, Łukasz Ruta, Przemysław Czarnecki   

  Wysokoefektywny hybrydowy panel fotowoltaiczny z mikrokanałowym kolektorem cieczowym

  High efficiency hybrid photovoltaic panel with microchannel liquid collector

 45.   Przemysław Pietrzak, Marcin Wolkiewicz   

  Zastosowanie krótkoczasowej transformaty Fouriera oraz sztucznej inteligencji do wykrywania uszkodzeń uzwojeń stojana silnika synchronicznego o magnesach trwałych

  Application of the short-time Fourier transform and artificial intelligence tothe permanent magnet synchronous motor stator winding fault detection

 46.   Piotr Chudzik, Marcin Steczek, Karol Tatar   

  Zastosowanie metody SHE do kształtowania składowych harmonicznych prądu zasilania i momentu w układzie napędowym z trójpoziomowym falownikiem NPC

  Application of the SHE method for shaping the harmonics spectrum of the DC-link current and torque in a drive system supplied with a three-level NPC inverter

 47.   Maciej Sibiński, Szymon Rogowski   

  Zastosowanie optymalizatorów mocy w instalacjach fotowoltaicznych typu on-grid

  Applications of power optimisers in photovoltaic on-grid installations

 48.   Mateusz Krzysztofiak, Grzegorz Tarchała   

  Zastosowanie sieci neuronowych do detekcji zwarć zwojowych silnika PMSM z wykorzystaniem modelowania matematycznego

  Application of neural networks to the detection of PMSM interturns short circuits windings using mathematical modelling

 49.   Bogdan Fabiański, Krzysztof Zawirski, Tomasz Pajchrowski   

  Zautomatyzowane stanowisko laboratoryjne do precyzyjnego wyznaczania kątowego rozkładu indukcyjności uzwojenia pasma silnika reluktancyjnego przełączalnego

  Automated laboratory stand for precise determination of the angular distribution of winding inductance in switched reluctance motor

Strona zaktualizowana: 5.12.2022