Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

sesja plenarna

Referat plenarny „Rozwój metod sterowania w energoelektronice i napędzie elektrycznym” wygłosi profesor Marian Piotr Kaźmierkowski

Zostanie przedstawiony przegląd metod, technologii i strategii sterowania napędami z silnikiem indukcyjnym i z falownikami PWM, które wprowadzono na przestrzeni ostatnich 40 lat. Nie wszystkie z tych metod znalazły szerokie zastosowanie przemysłowe, zostaną więc przedstawione najbardziej popularne oraz te, które będą rozwijane w przyszłości. Zostaną omówione metody sterowania momentem z podziałem na dwie główne grupy: z wykorzystaniem liniowych (FOC, DTC-SVM) oraz nieliniowych (DTC, DSC) metod sterowania. W trakcie prezentacji omówione zostaną także nowoczesne nieliniowe metody sterowania (FLC, Multiscalar). Szczególny nacisk zostanie położony na metody sterowania predykcyjnego (Model Predictive Control - MPC). Metody te są obecnie wspierane i rozwijane przez producentów procesorów DSP, co pozwala na skrócenie czasu operacji, zwiększenie mocy obliczeniowej sterowników, czy też daje możliwość użycia specjalistycznych układów FPGA, a w efekcie pozwala na prowadzenie optymalizacji on-line zgodnie z algorytmem MPC. Druga część prezentacji poświęcona będzie przeglądowi metod sterowania prostownikami PWM ze szczególnym podkreśleniem podobieństw do układów sterowania silnikami. Omówione zostaną wybrane problemy związane z pracą w trybie generatorowym ze zwrotem energii do sieci (w układach energii odnawialnej). Prezentacja będzie wzbogacona wynikami w postaci zarejestrowanych przebiegów, które ilustrują własności omawianych sterowań.


Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski IEEE fellow, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie automatyki napędu elektrycznego w 1972 roku, a w latach 1981 i 1991 stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Od początku swojej kariery naukowej jest związany z Instytutem Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (ISEP) Politechniki Warszawskiej, którego dyrektorem był w latach 1987-2008. Od roku 2003 kieruje Centrum Doskonałości PELINCEC - Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation stworzonym przy Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a od roku 1996 jest konsultantem Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu

Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski był wiceprzewodniczącym IEEE Industrial Electronics Society (1999-2001) i redaktorem naczelnym IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS (2004-2006). Trzykrotnie otrzymał godność Doktora Honoris Causa: w roku 2004 na Uniwersytetu w Aalborgu, w roku 2010 na Uniwersytetu Technicznego w Tuluzie (Institut National Polytechnique de Toulouse) oraz w roku 2012 na Uniwersytetu Zielonogórskiego. W roku 2005 otrzymał nagrodę Dr.-Ing. Eugene Mittelmann Achievement Award przyznaną przez IEEE Industrial Electronics Society, a w roku 2007 został laureatem Nagrody Siemensa (SIEMENS Research Award).

W roku 2007 profesor Marian Piotr Kaźmierkowski został wybrany na Członka Korespondenta PAN, obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022