Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

sesja plenarna

Referat plenarny „Sterowanie o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym - podstawowe koncepcje i aktualne kierunki badań" wygłosi profesor Andrzej Bartoszewicz

Podstawowym celem automatyki jest takie sterowanie urządzeniami, aby zachowywały się one w pożądany przez użytkownika sposób. Ten cel musi zostać osiągnięty pomimo braku pełnej znajomości modelu sterowanego urządzenia, a także w warunkach nieprzewidywalnego oddziaływania środowiska na układ sterowania. Zatem istotną cechą układu sterowania jest jego odporność na zakłócenia zewnętrzne i niedokładności modelu obiektu. Tę właściwość mają układy sterowania o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym. W referacie omówione zostaną podstawowe pojęcia i koncepcje sterowania ślizgowego oraz wskazane zostaną aktualne kierunki badań w tym zakresie. Rozważane będą zarówno ciągłe, jak i dyskretne regulatory ślizgowe przeznaczone dla obiektów o jednym i wielu wejściach. Omówione zostaną zagadnienia: projektowania regulatorów w oparciu o predefiniowane przebiegi zmiennej przełączającej, eliminacji efektu szarpania (zjawiska chatteringu), optymalnego wyboru powierzchni ślizgowych oraz minimalizacji czasu trwania fazy osiągania ruchu ślizgowego poprzez zastosowanie sterowania całkowego.


Profesor Andrzej Bartoszewicz pracuje w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia sterowania o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym, zastosowania metod teorii regulacji do zarządzania procesami logistycznymi i sterowania przepływem danych w sieciach teleinformatycznych. Jest autorem ponad 250 prac, w tym 3 monografii (dwie z nich zostały wydane przez wydawnictwo Springer London i Springer Heidelberg) i około 40 artykułów opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Pełnił rolę zaproszonego redaktora numerów specjalnych czasopism International Journal of Adaptive Control and Signal Processing oraz IEEE Transactions on Industrial Electronics. Był kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych KBN, MNiSW, NCN i EPSRC. Jest laureatem programu Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W ostatnich latach prof. Andrzej Bartoszewicz uzyskał na kilku zagranicznych konferencjach (Włochy, Rumunia, Słowacja) nagrody za najlepszy referat. Obecnie jest członkiem komitetów naukowych sześciu międzynarodowych czasopism i około trzydziestu - głównie zagranicznych - konferencji. Jest jedynym w Polsce i krajach Centralnej Europy członkiem IEEE CSS Technical Committee on Variable Structure and Sliding Mode Control.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022