Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

INFORMACJE DLA AUTORÓW SENE’23

Przed przygotowaniem artykułu prosimy o zarejestrowanie/zalogowanie się i przejście do zakładki „Moje artykuły”. Są tam umieszczone wzorce do formatowania tekstu i opisana jest procedura przesłania pracy.

Wszystkie przyjęte prace przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w materiałach konferencji SENE wydanych elektronicznie z numerem ISBN.

Komitet naukowy zaprasza do zgłaszania publikacji na konferencję SENE’23 w dwóch kategoriach:

 • Referaty

  Referat przedstawia wyniki pracy badawczej zgodnie z ze standardami powszechnie akceptowanymi w dyscyplinie Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika. Komitet Naukowy kieruje nadesłaną pracę do co najmniej dwóch recenzentów. Nadesłane referaty będą recenzowane zgodnie z wymaganiami Redakcji Przeglądu Elektrotechnicznego. Jeśli Autor/rzy złożą stosowną deklarację dotyczącą praw autorskich, to, na podstawie pozytywnych recenzji Komitetu Naukowego, po uwzględnieniu zmian i uzupełnień wniesionych przez Autora/ów po konferencji, praca będzie przyjęta do druku w PE i wydana w jednym z pierwszych numerów PE w roku 2024. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów publikacji w PE.

  Komitet Naukowy pozostaje w kontakcie z redakcjami AEE i Biuletynu PAN, które przyjmą rekomendacje Komitetu co do publikacji wybranych prac.

 • Komunikaty o ostatnich osiągnieciach naukowych

  Komunikat opisuje wstępne wyniki badań, hipotezy, plany badawcze. Musi zawierać tytuł, informacje o autorach, słowa kluczowe, streszczenie i bibliografię. Celem komunikatu nie jest przedstawienie i opublikowanie pełnej pracy naukowej, a zaprezentowanie interesującego tematu do dyskusji w trakcie konferencji. Komunikaty będą recenzowane,włączone do materiałów konferencji i przedstawione w trakcie konferencji.

Tekst referatu lub komunikatu powinien być napisany zgodnie z zasadami przedstawionymi w zakładce ”Moje Artykuły” dostępnej po zalogowaniu.

Konkurs dla młodych naukowców

Komitet Naukowy przyzna tradycyjną nagrodę za najlepszą pracę prezentowana przez młodego autora na SENE’22. Nagrodzie patronuje Sekcja Polska IEEE. Komitet Naukowy przyznaje nagrodę kierując się między innymi: opiniami recenzentów, oceną przewodniczącego sesji, opinią uczestników konferencji.

Do konkursu dla młodych autorów kwalifikuje się praca spełniająca następujące warunki:

 1. praca zgłoszona została na SENE’23 jako referat (a nie komunikat),
 2. praca przedstawia wyniki badań autora nieposiadającego stopnia doktora, lub przeprowadzonych w trakcie przygotowywania niedawno obronionej rozprawy doktorskiej i jest prezentowane na konferencji przez tegoż autora,
 3. w przypadku prac współautorskich wszyscy autorzy muszą spełniać wymagania konkursu, a jedynym wyjątkiem jest praca doktoranta, której współautorem jest jego opiekun naukowy.
Strona zaktualizowana: 18.12.2022